วันที่ 13 มีนาคม 2549 ทีม KM กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดประชุมเพื่อแลกเปลียนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ   และกำหนดแนวทางการดำเนินงานในช่วงต่อไป เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 5สำหรับปี 2549  โดยวันนี้เราได้ประธานทีม KM คนใหม่ คือคุณมนตรี วงศ์รักษ์พานิช ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร

 

สาระสำคัญการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันนี้   ได้แก่

1. KM สัญจรเยี่ยมชมและดูงานบริษัทโตโยต้า เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549 ณ สถาบันโตโยต้า

จ.สมุทรปราการ : การประยุกต์ใช้กับหน่วยราชการ

2. ชื่มชมยินดีกับคุณวีรยุทธ สมป่าสัก ที่ได้รับรางวัลสุดคะนึง (ดาวรุ่ง) ประจำเดือนมกราคม 2549

3. เวทีสร้างความรู้ความเข้าใจและวางแผนการจัดการความรู้ของสำนักงานเกษตรจังหวัด  นครพนม โดยผู้ประสานงานจังหวัด (คุณธุวนันท์ พานิชโยทัย)

4. ผลการสัมมนาเจ้าหน้าที่ส่วนกลางเรื่อง KM วันที่ 7 มีนาคม 2549 โดยจะมีการจัดการความรู้ในกอง/สำนัก ตามพันธกิจและทีม KM เข้าไปสนับสนุน  โดยสำนักแรกที่ทีม KM จะไปเป็นวิทยากรคือ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร (สสจ.)    วันที่ 22 มีนาคม 2549     โดยคุณสำราญ    สารบรรณ์ และคุณอุษา ทองแจ้ง

5. การเป็นเป็นวิทยากรในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "หลักการ ประสบการณ์ และการประยุกต์ใช้เครื่องมือสำหรับการจัดการความรู้ในองค์กร"     วันที่ 8 มีนาคม 2549    โดยคุณธุวนันท์      พานิชโยทัย และคุณอุษา ทองแจ้ง

6. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มีหน้งสือให้กอง/สำนัก อำนวยความสะดวกและให้คณะทำงานKM เข้าไปสนับสนุน ร่วมเรียนรู้การดำเนินการ KM ในจังหวัดนำร่อง

7. การสนับสนุนให้ทีม KM กรมฯ เปิดบล็อกให้มากขึ้น ขณะนี้มีทีม KM เขียนแล้ว 5 ท่าน โดยจะจัดเวทีแนะนำแก่ทีม KM ต่อไป

8. การนำเสนอแผนปฏิบัติงานของ KM ย่อยในประเด็น (1) การประชาสัมพันธ์ (2) การจัดระบบประมวลกลั่นกรองและเข้าถึงองค์ความรู้ (3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และห้องเรียน KM (4) การจัดทำฐานข้อมูลผู้รู้ (5) การจัดทำซีดีการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร

9. การพิจารณาข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร.ในการปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ของกรมฯ โดยจะส่งทีม KM เข้าร่วมในคลินิกของ ก.พ.ร.วันที่ 14 มีนาคม 2549

10. การเตรียมการสัมมนา 2 เรื่อง

     10.1 การเป็นเจ้าภาพการประชุมภาคีภาคราชการครั้งที่ 3 จ.สมุทรสงคราม โดย อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรอนุมัติการเป็นเจ้าภาพ และทีมประสานงานจังหวัด (คุณสุภา สุรพญานนท์) ได้ประสานงานกับจังหวัดแล้ว

     10.2 การจัดสัมมนาสรุปผลการทำ KM ครึ่งปีที่ จ.กำแพงเพชร วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2549 โดยมอบหมายให้ทีมสนับสนุนกำแพงเพชร (คุณนันทา ติงสมบัติยุทธ์) ประสานงาน

11. ติดตามการขออนุมัติกรมฯ จัดตลาดนัดความรู้ในช่วง 4-5 กันยายน 2549

            บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเต็มไปด้วยความกระตือรือร้น  ทีม KM ได้รับมอบหมายงานไปถ้วนหน้า   มีงานที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องหลายงาน   จะมีการรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ ต่อไป ในปีนี้เราได้ดึงทีมงานมาเพิ่มอีก 6 คน มีข้อเสนอกระตุ้นการขับเคลื่อน KM น่าสนใจหลายเรื่อง เช่น ปีนี้จะมีการประกวดคำขวัญ มี 3 รางวัล เป็นต้น