ภัทราวดี คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

1. คาดหวังในวิชานี้มากอยากได้ความรู้เพื่อนนำไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

2. มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้อยอยากฝึกปฏิบัติมาก

3. จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น

     วันนี้ได้รับความรู้เรื่องการทำบล็อก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภัทราวดี:G3ความเห็น (0)