การนิเทศภายในสถานศึกษา


การนิเทศภายในสถานศึกษา

การนิเทศภายในสถานศึกษา

        เป็นความพยายามทุกวิถีทางของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในอันที่จะปรับปรุง แก้ไข พัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของหลักสูตร มาตรฐานการศึกษาชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มพลังและศักยภาพในการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู รวมทั้งส่งเสริมให้ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพและผลสุดท้าย คือ การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ที่ก้าวหน้าและพัฒนาแบบยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ

         การนิเทศภายในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาต้องนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา คือ งานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป โดยเฉพาะงานวิชาการ ถือเป็นงานหลักหรือภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่มุ่งกระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์  ที่จะให้สถานศึกษา ดำเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญ ทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัย เกท้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารงานวิชาการ จะมีขอบข่าย/ภารกิจ ดังต่อไปนี้

1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2)
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3)
การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5)
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6)
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
7)
การนิเทศการศึกษา
8)
การแนะแนวการศึกษา
9)
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10)
การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน
11)
การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
12)
การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

แหล่งที่มา  กลุ่มการบริหารงานวิชาการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต2  http://www.suphet.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=103201&Ntype=5

หมายเลขบันทึก: 187978เขียนเมื่อ 14 มิถุนายน 2008 11:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 11:01 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)

ขอบคุณสำหรับบทสรุปที่ดีคะ ขอให้นำเสนอบทความอื่นๆด้วย

จาก รองผอ.คนใหม่

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท