ว่าด้วยการตอบคำถาม โดยใช้ "ADLI"


วิเคราะห์ ประเมินโดยใช้ ADLI

เมื่อพวกเราจัดประชุมคณะทำงานเพื่อ เริ่มวิเคราะห์องค์กร โดยการตอบคำถาม "How" นั้น  ประชุมอยู่ 3 ชั่วโมง ก็ตอบไม่ได้เพราะ คนแต่ละคนคิดไม่เหมือนกัน  จึงเก็บคำถาม  ข้อโต้แย้ง ไปถามอาจารย์ที่ปรึกษา..ก็ได้คำอธิบาย

  เริ่มจากคำถามแรก ข้อ 1

   ข้อย่อยที่ 1 ถามว่า " ผู้บริหารของส่วนราชการดำเนินการอย่างไรในการกำหนดในเรื่องวิสัยทัศน์  เป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว  ค่านิยม และผลการดำเนินการที่คาดหวังไว้  รวมทั้งการถ่ายทอดให้บุคลากรในส่วนราชการนำไปปฏิบัติ

      เกิดคำถามในหมู่คณะทำงาน   ค่านิยม  คืออะไร   เช่นเราทำงานที่สำนักงานเกษตรจังหวัด  สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร  ซึ่งประกาศค่านิยมองค์กร คือ  I  AM  READY  เราจะใช้ตามกรมฯได้หรือไม่..

     คำตอบ  คือ  จังหวัดจะใช้ I  AM  READY  เหมือนกรมไม่ได้.. เพราะคำว่า ค่านิยม  หมายถึง อะไรก็ได้ที่คนในจังหวัดนั้น พร้อมใจกันทำเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของจังหวัดตัวเอง ..  คำตอบนี้  ทำให้คณะทำงาน พิจารณาเลือก  การดำเนินชีวิตแบบพอเพียง(เสาเข็ม 8 ต้น)เป็นค่านิยมองค์กร..

     คำถามที่  2  คือ  ความหมายของผลการดำเนินการที่คาดหวังไว้   คืออะไร

     คำตอบ  คือ  ..เมื่อกำหนดวิสัยทัศน์แล้ว  คาดหวังว่าจะเกิดผลอย่างไร... เช่น ทำให้ผู้รับบริการพึงพอใจ   หรือ รายได้ผลิตภัณพ์มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น

      เมื่อได้คำจำกัดความชัดเจนแล้ว ก็เริ่มวิเคราะห์ต่อไปได้ คำถามนี้ เขาถามถึง  การจัดการ  กระบวนการ  การกำหนด/ทบทวนทิศทางขององค์กรเรา(จังหวัด) รวมถึงการสื่อสาร   ก็เริ่มวิเคราะห์  ADLI ตามกรอบการประเมินที่เขาให้มา

     A  Approach   แบ่งออกเป็น A1   A2  และ A3

                         A1  ดูว่ามีการตั้งเป้าหมายของการกำหนดทิศทางองค์กร ใน 4 ประเด็น คือ

                                วิสัยทัศน์   ค่านิยม   เป้าประสงค์ระยะสั้นและยาว    ผลการดำเนินการที่คาดหวัง

                         A2  ดูว่ามีการวางแผนการดำเนินงานหรือไม่  ( ตอบ  5 W  2 H)

                         A3  ดูว่ามีแผนการประเมินและตัวชี้วัด หรือไม่  โดยกำหนดการดำเนินงาน 2 ขั้นตอน คือ มีการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่แสดงถึงความสำเร็จของงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้   และมีการวางแผนประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การสรุปบทเรียนได้ต่อไป

                          ( อ่านคำอธิบายแล้ว  ดูยากนะ..แต่อาจาร์ยบอกว่าอย่าคิดมาก  เพราะ A3 คือการประเมิน A1นั้นเอง.. ถ้าไมได้ทำ A3 หมายถึง L ก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน..)

    D   Deployment คือการถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติให้ทั่วถึง แบ่งออกเป็น  3 ข้อ คือ

                       D1  ดูว่ามีการปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ

                             - มีการอธิบายสื่อความเข้าใจในแผนให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจอย่างครบถ้วน

                             - มีการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

                             - มีการปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ได้ในทุกขั้นตอน 

                       D2 ดูว่ามีการบริหารจัดการให้บุคคลากรที่รับผิดชอบ  ดำเนินการตามแผน และมีความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้

                       D3 ดูว่าการบริหารจัดการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความเพียรพยายามและมุ่งมั่นตั้งใจ  มีความอดทนในการดำเนินการสู่ผลสำเร็จอย่างไม่ย่อท้อ

    L  Learning  คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  แบ่ออกเป็น 3 ข้อย่อย

                     L1 ดูว่ามีการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ

                         - การติดตามประเมินผลตามแผนการประเมินที่กำหนดไว้โดยใช้ข้อมูลจริง

                         - การเปรียบเทียบค่าของผลลัพธ์กับค่าเป้าหมาย ครบตามตั้งชี้วัดที่กำหนดไว้

                         - การนำผลที่ได้ไปสู่การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (แก้ไข / ป้องกัน / ทำเป็นมาตรฐาน / พัฒนาต่อยอด)

                     L2 การสรุปบทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ใน 3 ขั้นตอน คือ

                         - การสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติตามแผน

                         - มีการนำบทเรียนไปสร้างนวัตกรรม

                         - มีการนำนวัตกรรมไปปรับปรุงงานแบบก้าวกระโดด ( มีประสิทธิภาพ และหรือ มีประสิทธิผลดีกว่าเดิม)

                     L3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปรับปรุงที่ดีขึ้นในองค์กร ( ถ่ายทอดไปยังคนอื่นๆ)

     I  Integration  คือการบูรณาการ  แบ่งออกเป็น 3 ข้อย่อย

                     I1 ดูความสอดคล้องของระบบจัดการ ( เป้า - แผน -ปฏิบัติ -วัด - ปรับ)

                     I2 ดูการใช้ระบบตัววัด  การประเมิน  การปรับปรุง  ที่สอดคล้องกับกระบวนการอื่น

                     I3 ดูการมีแนวทางที่มุ่งสู่ผลสำเร็จตามความต้องการและเป้าหมายองค์กร

       

                 เป็นไงคะ   อ่านแล้ว  เมื่อยสมองมั้ย... พวกเราคณะทำงาน  วันไหนประชุมเรื่องนี้  วันนั้นกลับบ้านต้องกินยาแก้ปวดหัว..  และทำได้แค่วันละข้อ 2ข้อเท่านั้นแหละ..หมดแรง..

 

 

คำสำคัญ (Tags): #adli
หมายเลขบันทึก: 187136เขียนเมื่อ 9 มิถุนายน 2008 20:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 22:28 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

ศึกษาเรื่องนี้เหมือนกันค่ะ แต่อ่านทีไรก็เวียนหัวทุกที...ขอบคุณค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี