สวัสดีคุณครูที่รักทุกท่าน

        เนื่องจากปีการศึกษา 2549 นี้โรงเรียนของเรากำหนดให้เป็นปี "ICT ก้าวไกลใช้ปฏิรูปการเรียนรู้"  ซึ่งโรงเรียนของเรามีการดำเนินงานหลายด้านเกี่ยวกับการใช้ ICT ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผมเห็นว่าการใช้บล็อกแห่งนี้มีความเหมาะสมมากในการแลกเปลี่ยนหรือนำเสนอความคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานวิชาการหรือการเรียนการสอน เช่น เรื่องหลักสูตรฯ การวัดและประเมินผล  การใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจึงขอเชิญชวนเพื่อนครูทุกท่านได้ใช้ประโยชน์จากเวทีแห่งนี้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

        ในการพบกันครั้งนี้ ผอ. ขอความร่วมมือให้คุณครูทุกท่าน

                     "เขียนเล่าประสบการณ์ในการใช้ ICT เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนว่าท่านทำอย่างไร"  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน