สอบถาม งานกิจการนิสิต คุณต้น พนารัตน์ เกี่ยวกับสวัสดิการคุ้มครองนิสิตระหว่างฝึกงานช่วงปิดภาคฤดูร้อน ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ได้รับคำตอบดังนี้

1. กองทุนสวัสดิภาพนิสิต  คุ้มครองด้านอุบัติเหตุ ระหว่างฝึกงาน รอบระยะเวลาคุ้มครอง 1 มิ.ย.-31 พ.ค. เมื่อนิสิตได้รับอุบัติเหตุ เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลทุกแห่ง ให้สำรองเงินสดจ่ายไปแล้วนำใบเสร็จมาเบิกภายใน 30 วัน นับจากวันที่รักษา

2. บัตรทอง 30 บาท  คุ้มครองนิสิตด้านความเจ็บป่วยต่างๆ รวมถึงอุบัติเหตุ แต่หากนิสิตฝึกงานนอกเขตพิษณุโลก ให้ไปขอรับหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก 30 บาท เพื่อนำหนังสือนี้ไปขอรับบริการนอกจังหวัดพิษณุโลก ขอได้ที่ ร.พ.ม.น.