ศิริลักษณ์ กับ บัตรสีชมพู


บัตรสีชมพู หมายถึง บัตรผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า

 

Photobucket

 

กรณีศึกษา นางสาวศิริลักษณ์  อำเภอ สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

               นางสาว ศิริลักษณ์ บุคคลผู้ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณ บ้านห้วยคลุม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ซึ่ง พวกเราได้เดินทางไปเพื่อทำการสัมภาษณ์ ถึงที่มาที่ไปของทั้งครอบครัวของศิริลักษณ์

ว่าจะครบองค์ประกอบตามที่ มาตรา 23 กำหนดไว้หรือไม่

                       กล่าวคือ นางสาวศิริลักษณ์ เป็นบุตรของ

*นาย นาเวะ เกิดที่ประเทศพม่า เมื่อปี 2510

*นางเล็ก  เกิดที่ประเทศพม่า เมื่อปี 2548

ซึ่งนางสาวศิริลักษณ์ มีพี่น้องทั้งหมด  4 คน ได้แก่

                -ศิริลักษณ์

-ดนุพล

- ราเชนท์

- อรณิชา

ซึงจากการที่เราสัมภาษณ์ ได้ข้อมูลคร่าวๆ ดังนี้

ด้านการศึกษา

ศิริลักษณ์ เคยได้รับการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน

จนจบชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

หลังจากนั้นได้เรียนการศึกษานอกโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบัน

ด้านเอกสาร พบว่ามี

                -สูติบัตร ที่ออกโดยโรงพยาบาลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

                - แบบพิมพ์ลายนิ้วมือ

                -ทะเบียนบ้าน ทร.13

                -หนังสือรับรองวุฒิ ว่าได้จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาที่ 6

                -บัตรสีชมพู/ บัตรผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า

จากการสอบถาม จะเห็นได้ว่า

กรณีของนางสาวศิริลักษณ์นั้น เข้าองค์ประกอบตาม

มาตรา 23 บรรดาบุคคลที่เคยมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ถูกถอนสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 ข้อ 1 และผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515  ข้อ 2 รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในราชอาณาจักรไทยก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและไม่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2535  ถ้าบุคคลผู้นั้นอาศัยอยู่จริงในราชอาณาจักรไทยติดต่อกันโดยมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร และเป็นผู้มีความประพฤติดีหรือทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมหรือประเทศไทย ให้ได้สัญชาติไทยตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เว้นแต่ผู้ซึ่งรัฐมนตรีมีคำสั่งอันมีผลให้เป็นผู้มีสัญชาติไทยแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งยื่นคำขอลงรายการสัญชาติในเอกสารการทะเบียนราษฎรต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรแห่งท้องที่ที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนาในปัจจุบัน

 

ดังนั้น นางสาวศิริลักษณ์ จึงสามารถ ไปยื่นคำขอลงรายการสัญชาติได้ ตาม มาตรา 23

แต่ทางเราเองได้ประสบปัญหาที่เกิดจากความไม่สังเกต ของเรากล่าวคือ

มีเอกสาร สองฉบับ ที่มีข้อมูล ไม่ตรงกันกล่าวคือ

                -เลข 13 หลักที่มีอยู่ในสูติบัตร

                -เลข 13 หลักของบัตรผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า

จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้

ซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของทางอำเภอสวนผึ้งในวันที่ 29 พฤษภาคม 2551

พบว่า นางสาวศิริรัตน์ต้องดำเนินการเปลี่ยนบัตรจากบัตรเคลือบสีชมพู

มาเป็นบัตรการ์ดแข็งก่อน จึงจะสามารถ ยื่นคำขอตามมาตรา 23 ได้ แต่ทั้งนี้

ทั้งนั้น ก็ต้องขอคำปรึกษา จากนายอำเภออีกครั้งหนึ่ง

 

 

 

 

 

 

คำสำคัญ (Tags): #บัตรสีชมพู
หมายเลขบันทึก: 186928เขียนเมื่อ 8 มิถุนายน 2008 20:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 18:54 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (7)

สวัสดีครับ

  • เป็นกรณีศึกษาที่ได้องค์ความรู้มากเลยครับ
  • ครูสุไม่ค่อยเข้าใจในข้อกฎหมายนี้ หมายความว่า ต้องเกิดก่อนพ.ศ. 2535 ที่ประเทศไทยใช่ไหมครับ ขอความรู้อีกนิดนะครับ เพราะครูสุยังงงๆ อยู่
  • ที่อำเภอเวียงแหง เชียงใหม่ ก็มีบุคคลไร้สัญชาติ ที่เข้าข่ายแบบนี้มากเหมือนกันนะครับ พวกเขาน่าจะได้โอกาสเป็นคนไทยได้เช่นกัน
  • ขอบคุณมากครับ

เท็ดดี้ ทำเป็น family tree ยังงี้ก็เข้าใจง่ายดีนะค่ะ

ครูสุ ค่ะ ลองอ่าน

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=416&d_id=415

อันนี้ดูก่อนไหมค่ะ เราว่าน่าจะเป็นประโยชน์น่ะค่ะ

วารี ขอบคุณค่ะ แต่เราว่า แฟมิลี่ ทรี ในใจเราเราว่ายังไม่ค่อยสมบูรณ์ค่ะ ต้องค่อยๆๆ ปรับค่อยๆๆ แก้กันไปค่ะ

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=415&d_id=414

อันนี้ ก็ดีน่ะค่ะเพื่อจะตอบได้อีกหลายคำถามเลยค่ะ

มาช่วย teddy ตอบ หุหุ

เจอคนอำเภอเดียวกันแล้วนะคะเนีย อยู่เวียงแหงเหมือนกันคะ หมู่บ้านเปียงหลวง

***ครูสุไม่ค่อยเข้าใจในข้อกฎหมายนี้ หมายความว่า ต้องเกิดก่อนพ.ศ. 2535 ที่ประเทศไทยใช่ไหมครับ ขอความรู้อีกนิดนะครับ เพราะครูสุยังงงๆ อยู่

ตอบ คนที่จะเข้าคุณสมบัติตามมาตรา ๒๓ นี้มี ๓ กลุ่มคะ

กลุ่มที่ ๑. คนที่เกิดก่อน ๑๔ ธันวาคม ๒๕๑๕ เคยได้สัญชาติไทยแต่ถูกถอนสัญชาติไทยตามประกาศคณะปฎิวัติ ๓๓๗

กลุ่มที่ ๒. คนที่เกิดหลัง ๑๔ ธันวาคม ๒๕๑๕ จนถึง ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ ไม่ได้สัญชาติไทย ตามประกาศคณะปฎิวัติ ๓๓๗ แต่ขอยื่นขอมีสัญชาติไทยตาม มาตรา ๗ ทวิได้

กลุ่มที่ ๓. ลูกที่เกิดจากคนกลุ่มที่ ๑ และ กลุ่มที่ ๒ ที่เกิดจนถึง ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

หมายถึงต้องเกิดในประเทศไทยคะ คือต้องมีสูติบัตร หรือ หนังสือรับรองสถานที่เกิด(หนังสือรับรองการเกิดคะ)

ครูสุก็สามารถนำไปช่วยเด็ที่นั่นได้นะคะ ลงไปไม่ได้แต่ให้คำปรึกษาได้คะ

ถ้าครูสุ ยังไม่เข้าใจ สอบถาม มาทางเมลได้เลยน่ะค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี