เปิด NUKM Blog  พบว่า สมาชิก ม.น. ที่ไปดูงานที่บริษัท TOYOTA อาทิ  อ.สมลักษณ์  อ.มาลินี  บอย  ตูน  ได้เขียน AAR  แล้วทำให้ดิฉันต้องเขียน AAR ใน Blog บ้าง  ก่อนไปศึกษา  ดูงานดิฉันได้ถามตัวเองว่าเราจะไปดูอะไร  สิ่งที่ไปดูมาจะนำมาใช้กับหน่วยงานเราได้หรือไม่    เมื่อกลับมาดิฉันได้มาตั้งประเด็นเพื่อตอบตนเองในสิ่งที่ได้รับจากการดูงาน 

           1) ดิฉันตั้งเป้าหมายอะไรในการศึกษาดูงาน "อยากทราบว่า KM & LO ของบริษัทเอกชนเป็นอย่างไร  สร้างให้เกิดขั้นได้อย่างไร"  

           2) ได้ตามที่คาดหมายหรือไม่  "ได้ตามที่คาดหมายไว้ในระดับหนึ่งที่ได้รับฟังจากวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ TOYOTA WAY ที่มี 2 คำหลัก  และ 5 หลักการ คือ 2  Pillars (Continuous Improvement)  และ  Respect for People และ  5  Principles  (Challenge  Kaizen  Qenchi  Qenbatsu  Respect  Teamwork) 

          3)  อะไรที่ได้น้อยกว่าที่คาดหมาย  "ยังไม่เห็นวิธีการหรือตัวอย่างที่ชัดเจนในการจัดดำเนินกิจกรรม KM"

          4)  แต่ถึงแม้จะไม่ได้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจน  หากถามว่าจะทำอะไรต่อไปหลังจากดูงาน  "สิ่งที่น่าสนใจและนำไปประยุกต์ใช้ คือ การบริหารปัญหา  Go and See  การตั้งคำถาม Why  หลายๆ ครั้งก่อนลงมือปฏิบัติ  แนวคิดการนำเสนองานด้วย  A3  การสอนงานในองค์กร และการพิจารณาบุคลากรในหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและเมื่อเข้าไปในโรงเรียนจะสังเกตเห็นป้ายแขวนไว้ว่า  Good Thinking  =  Good  Product   ซึ่งเป็นคำสั้นๆ ที่เห็นภาพชัดที่น่าจะนำไปใช้เป็นแนวคิดในการทำงาน