การจัดรูปขบวนสวนสนาม

โดยใช้ธงประจำกองลูกเสือโรงเรียน

 

1.      แบบหมู่แถวตอน

 

W

 

 

O

 

 

­

 

 

 

¤

 

O      O      O      O 

£       £       £       £

£       £       £       £

£       £       £       £

£       £       £       £

£       £       £       £

£       £       £       £

£       £       £       £

¡       ¡       ¡       ¡

 

 

 

--ป้าย—

 

5 ก้าว

 

-คนถือธง-

 

5 ก้าว

 

--ผู้กำกับ—

 

5 ก้าว

 

-รองผู้กำกับ-

 

3 ก้าว

--นายหมู่--

--ลูกเสือ--

-

-

-

รองนายหมู่

 

2. แบบหมู่แถวหน้ากระดาน

 

W

 

 

O

 

 

­

 

 

 

¤

 

 

¡  £  £  £  £  £   £   £O

¡  £  £  £  £  £   £   £O

¡  £  £  £  £  £   £   £O

¡  £  £  £  £  £   £   £O

 

 

 

การจัดรูปขบวนสวนสนาม ในระดับอำเภอ


โดยใช้ธงประจำกองลูกเสือโรงเรียน

2.      แบบหมู่แถวตอน

®®®®

®®®®

®®®®

 

 

O   O   O   O

P    P  P  P

 

²

 

¯¯¯¯­

 

 

W

 

O

 

­

 

¤

O      O      O      O 

£       £       £       £

£