แบบประเมินผล  การสวนสนามภาคปฏิบัติ

ผู้กำกับลูกเสือสามัญ   สามัญรุ่นใหญ่   และวิสามัญ   เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์

โรงเรียน……………………….  ครั้งที่   ………. เวลา…………

 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

1.       การจัดขบวนสวนสนาม                                                    

1.1                จัดรูปขบวนถูกต้อง                                             5   คะแนน  ( …………………… )

1.2                บทบาทของผู้กำกับ                                             5   คะแนน  ( …………………… )

1.3                บทบาทของรองผู้กำกับ                                      5   คะแนน  ( …………………… )

1.4                ขบวนของลูกเสือ                                 5   คะแนน  ( …………………… )

2.       เครื่องแบบ(ถูกต้องตามกฏกระทรวง)

2.1                ผู้กำกับแต่งเครื่องแบบ พร้อมไม้ถือ 5   คะแนน  ( …………………… )

2.2                ลูกเสือแต่งเครื่องแบบถูกต้องพร้อมอาวุธ      5   คะแนน  ( …………………… )

3.       พิธีการ

3.1            การรับ-ส่ง ประธานในพิธี                                5   คะแนน  ( …………………… )

3.2            การรายงาน                                                           5   คะแนน  ( …………………… )

3.3            การทำความเคารพเมื่ออยู่กับที่                          5   คะแนน  ( …………………… )

3.4            การทำความเคารพเมื่อผ่านหน้าประธาน       5   คะแนน  ( …………………… )

4.       ระเบียบวินัย

4.1            รูปขบวนสวนสนาม                                            5   คะแนน  ( …………………… )

4.2            การปฏิบัติตามคำสั่ง                                            5   คะแนน  ( …………………… )

5.       การใช้คำสั่ง                                                                          10   คะแนน  ( …………………… )

6.       ความสง่าผ่าเผย/สวยงาม

6.1                ความพร้อมเพรียง สวยงาม                                5   คะแนน  ( …………………… )

6.2                จังหวะการเดิน                                                     5   คะแนน  ( …………………… )

6.3                ก้าวเท่า                                                                   5   คะแนน  ( …………………… )

6.4                การแกว่งแขน                                                      5   คะแนน  ( …………………… )

6.5                ระยะต่อ  ระยะเคียง                                            5   คะแนน  ( …………………… )

6.4         ความสุภาพเรียบร้อย                                            5   คะแนน  ( …………………… )

                                                                                                         รวม ……………………

                                                            ลงชื่อ ………………… .. ผู้ประเมิน 

บันทึกเพิ่มเติม……………………………………………………………………………………….

หมายเหตุ   คะแนนและเกณฑ์รายละเอียดรายข้อ สามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม