ขอต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี 2551 จำนวนทั้งสิ้น 7 คน ได้แก่

1. แม่ชีฉวีวรรณ       อ่อนน้อม

2. นายบุญเลิศ        ระงับทุกข์

3. นายวัฒนพงษ์     ขันทองดี

4. นางสาว ศศิธร     กันเรือง

5. นางสาวสกุลรัตน์  โรจนพรพิรักษ์    

6. นางสาวสุมณฑา   โชติกรณ์

8. นางสาววรรณา     อินทรเกษม

 

เอกสาร PowerPoint ประกอบการบรรยาย

  ครั้งที่ 1 : 

แนะนำการเรียนการสอน และ ภาพรวมของวิชาการบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ

 

  ครั้งที่ 2 :

แนวคิดการจัดการศึกษาและองค์การ

 

 

ครั้งที่ 3 :

แนวคิดพื้นฐานการบริหารสถานศึกษา

 

 

ครั้งที่ 4 :

 แนวคิดพื้นฐานการบริหารสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ

 

 

ครั้งที่ 5 :

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับผู้บริหารสถานศึกษาระดับโลก

 

 

ครั้งที่ 6 :

เครื่องมือทางการบริหาร

 

 

ครั้งที่ 7 :

เทคนิคทางการบริหาร : การบริหารแบบเบ็ดเสร็จ

 

 

ครั้งที่ 8 :

เทคนิคทางการบริหาร : ระบบคุณภาพ

 

 

ครั้งที่ 9 :

เทคนิคทางการบริหาร : แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ

 

 

ครั้งที่ 10 :

เทคนิคทางการบริหาร : การสร้างสมรรถนะเชิงการแข่งขัน

 

 

ครั้งที่ 11 :

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ การวางแผน และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร

 

 

ครั้งที่ 12 :

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ

 

 

ครั้งที่ 13 -14 :

การศึกษาดูงาน

 

 

ครั้งที่ 15 :

นำเสนอข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะสถาบันการศึกษา (กรณีศึกษา) เพื่อความเป็นเลิศ

 

 

ครั้งที่ 16 :

สอบปลายภาค/นำเสนอข้อค้นพบ และข้อเสนอแนสถาบันการศึกษา (กรณีศึกษาที่นักศึกษาทำงาน) เพื่อความเป็นเลิศ