ห้องสมุด ทบทวนขอบเขตงานระหว่างหน่วยงานกัน โดยการระดมความคิดโดยมีคำถามดังนี้ 1) การทำงานที่ผ่านมาหน่วยงานของคุณมีปัญหาอะไรบ้าง 2) มีงานไหนบ้างที่คุณคิดว่าน่าจะอยู่กับหน่วยงานคุณ 3) มีงานไหนบ้างที่ไม่ได้เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานคุณ และคิดว่าควรไปอยู่กับหน่วยงานไหน วันนี้เราตอบ 3 คำถามนี้กันก่อน และหลังจากนี้เราจะมีตอบว่า ห้องสมุดเรายืนอยู่ตรงไหน และเราจะไปอยู่ที่ตรงไหน ซึ่งตอนนี้เรามีสิ่งที่เห็นลางๆ แล้วว่า เราจะเป็นศูนย์บริการทรัพยากรสารสนเทศชั้นนำ เราจะเป็นผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเราจะสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  และเราจะแข่งกับใคร โครงสร้างองค์กร รวมทั้งบุคลากรและศักยภาพที่เรามีอยู่พร้อมที่จะแข่งขันหรือไม่ ซึ่งเราคงต้องระดมความคิดกันต่อไป วันนี้ขอเล่าด้วยภาพก่อนนะครับ