Daily Process Management and CRM

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การบริหารงานประจำวัน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

Total Quality Management

 เช้านี้ทีมงานศูนย์บริการวิชาการจะออกไป "วาง Passion Plan ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้การ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ เป็นเครื่องมือ และ เป็นกระบวนการสร้าง CRM ( Link )"

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หรือ ที่เรียกว่า "อบจ" ได้ร่วมกันกิจกรรม "ลปรร หรือ แลก เปลี่ยน เรียน รู้" สองโครงการใหญ่ๆ ( Link)

 ๑. โครงการ ลปรร การพัฒนาการเขียนหนังสือราชการ โดยทีม KKU_KM ดำเนินการร่วมกับทีมงาน จากสำนักงานข้าราชการพลเรือน โดยหลักสูตรจะแบ่งเป็นสองวัน และ แบ่งผู้เข้า Action Learning ๓ ชุด คือ ระดับสูง กลาง และ ต้น

 วันแรกเป็นการ "ลปรร Best Practice and Bad Practice ในการเขียนหนังสือราชการ โดยดึงมาจากประสบการณ์ตรง และนำมาสร้างแนวทางไม่ให้เกิด Bad Practice"

วันที่สองทีมงานจากสำนักงาน ก.พ ได้มาบรรยาย Good Practice 

 ๒. โครงการเลือกแนวคิด พิชิตแนวฝัน สู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ สำหรับ ครู นักเรียน และ ผู้ปกครอง เพื่อให้เกิด ความเข้าใจในการเลือกเรียนวิชาชีพ ระดับอุดมศึกษา โดยใช้กระบวนการ "ลปรร" ซึ่งจัดไป ๕ รุ่น ( Link)

ในส่วนของโครงการที่ ๑  "ลปรร เขียนหนังสือราชการ" วันนี้ทีมงานจะแบ่งออกเป็น ๔ ชุด เพื่อออกไป

 " ทำ AAR หรือ ติดตาม Impact จากการนำการจัดการความรู้ไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเขียนหนังสือ และ การหาความจำเป็นในการพัฒนาต่อไป"

 ชุดที่ ๑ JJ และ คุณ แตงโม หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการจะสัมภาษณ์ท่านปลัด อบจ.

 ชุดที่ ๒ คุณเดือนเพ็ญ และ คุณหนุ่ยจะสัมภาษณ์ ผู้บริหาระดับสูง

 ชุดที่ ๓ คุณโย จะสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับกลาง

 ชุดที่ ๔ คุณแอน จะสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับต้น

 เป้าหมาย " สัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่ากลุ่มละ ๕ ท่าน ประเด็น คือ ได้นำประโยชน์ในการทำกลุ่ม ลปรร และ ข้อมมูลไปใช้ประโยชน์อะไ ร อย่างไร และ ให้ยกประเด็นของการนำ การ ลปรร ไปใช้ ส่วนที่สองคือ ต้องการพัฒนาอะไรต่อ เป็นการสัมภาษณ์ F2F เพื่อหา TNA ครับ"

ทั้งหมดคือ กามอบหมายงานประจำวันที่เรียกว่า Daily Process Management ตามแนวทาง TQM ซึ่งศูนย์บริการวิชาการได้เรียนเชิญ อาจารย์ อัจฉรินทร์ สารสาท เจ้าพ่อ QCC ซึ่งเคยช่วยคณะแพทยศาสตร์มาตั้งแต่ ปี ๒๕๒๙ และ ได้มาบรรยายให้ทีมงาน มข ฟัง เรื่อง TQM เมื่อ เมษายน ๒๕๔๘

JJ 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)