• ทีมข้ามสายงานคือเครื่องมือทำ KM แบบไม่รู้ตัวชนิดหนึ่ง
• ทีมข้ามสายงาน ทำให้ความรู้ไหลเวียนข้ามพรมแดนหน่วยงานย่อยภายในองค์กร    ลดสภาพการทำงานแบบมีอาณาจักรย่อยๆ
• ทีมข้ามสายงานทำให้คนจากต่างหน่วยงานได้มีความคุ้นเคย รู้จักนิสัยใจคอ  สร้างมิตรภาพ   และที่สำคัญ เคยมีประสบการณ์การฟันฝ่าอุปสรรค และสร้างความสำเร็จร่วมกัน
• การ ลปรร. ภายในทีมข้ามสายงานทำให้เกิดการบูรณาการความรู้    พุ่งเป้าสู่ความสำเร็จที่กำหนด
• การ ลปรร. ภายในทีมข้ามสายงานทำให้ความรู้มีโอกาสยกระดับขึ้นสู่ระนาบใหม่ (new order) เกิดการสร้างสรรค์อย่างสูง   เกิดความรู้ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน
• องค์กรที่เป็น LO ต้องมีการจัดทีมข้ามสายงานอยู่เสมอ    และต้องจัดทีมในลักษณะที่ทำให้เกิดผลหลายด้าน รวมทั้งผลด้าน socialization ภายในองค์กร 
• ทีมข้ามสายงานอาจมองได้ว่าเป็นเครื่องมือของระบบพัฒนาบุคลากร (HRD)
• ทีมข้ามสายงานเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถให้เพื่อนร่วมงานยอมรับ 
• ทีมข้ามสายงานเป็นเครื่องมือสร้างผู้บริหารระดับสูงในอนาคต
 


วิจารณ์ พานิช
๘ มีค. ๔๙
บุรีรัมย์