จัดทำเอกสารการยืมเงินโครงการ

หลักการจัดทำโครงการ

หลักการจัดทำโครงการและหลักในการยืมเงินโครงการปฏิบัติดังนี

1. ในการทำโครงการแต่ละครั้งตั้งทำอนุมัติโครงการจากกรมการแพทย์ก่อน

2.เมื่อได้รับการอนุมัติโครงการจากกรมการแพทย์แล้ว ให้ดำเนินการอนุมัติดำเนินการตามโครงการกับผอก.สถาบันธัญญารักษ์อีกครั้งหนึ่ง เวลาจัดประชุมระบุวันและสถานที่ในการจัดประชุมในหนังสือบันทึกข้อความภายในของหน่วยงานนั้น

3.เมื่อทำบันทึกข้อความเสร็จและผอก.อนุมัติแล้ว ให้ทำบันทึกข้อความการยืมเงินในแต่ละครั้งที่จัดประกอบด้วย

            3.1 หนังสืออนุมัติตัวบุคคลเป็นวิทยากร (ถ้ามีเจ้าหน้าที่ของสถาบันเป็นวิทยากร)

            3.2 หนังสืออนุมัติดำเนินการตามโครงการ.....

            3.3 หนังสือสัญญาการยืมเงิน

            3.4 หนังสืออนุมัติตัวบุคคลหรือคณะทำงาน (ถ้ามีไปประชุมต่างจังหวัด) 

             3.5 โครงการอนุมัติแล้ว(ถ่ายเอกสาร) 

แค่นี้ท่านก็สามารถยืมเงินกับทางฝ่ายบัญชีได้เลย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝ่ายแผนงานและประเมินผลความเห็น (0)