สิทธิในการลดวันรับราชการทหารฯ

สิทธิในการลดวันรับราชการทหาร

          1. ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ข้าราชการตุลาการ ดะโต๊ะยุติธรรม ข้าราชการอัยการ ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ซึ่งเป็นข้าราชการชั้นตรีหรือเทียบเท่า พนักงานเทศบาลชั้นตรีหรือเทียบเท่า (ระดับ 2 ขึ้นไป) ผ้สำเร็จชั้นอุดมศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า จับสลากถูกเป็นทหาร 1 ปี ถ้าสมัครเป็นเพียง 6 เดือน

           2. ผู้สำเร็จชั้นเตรียมอุดมศึกษาปีที่ 2 หรือเทียบเท่า ผู้สำเร็จจากโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูงของประทรวงศึกษาธิการ ผู้สำเร็จวิชาชีพ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี จากโรงเรียนอาชีวศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองและรับจากผู้สำเร็จ ม.ศ.3 ผู้สำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป จับสลากถูกเป็นทหาร 2 ปี ถ้าสมัครเป็นเพียง 1 ปี

          3. ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร

           3.1 ชั้นปีที่ 1 จับสลากถูกเป็นทหาร 1 ปี 6 เดือน ถ้าสมัครเป็นเพียง 1 ปี

            3.2 ชั้นปีที่ 2 จับสลากถูกเป็นทหาร 1 ปี ถ้าสมัครเป็นเพียง 6 เดือน

           3.3 ชั้นปีที่ 3 ขึ้นทะเบียนทหารแล้วปลดเป็นกองหนุน โดยไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (หากได้รับหมายเรียก ฯ (แบบ สด.35) ให้นำหลักฐานสำเร็จการฝึกวิชาทหาร ไปแสดงต่อคณะกรรมการตรวจเลือกและให้ติดต่อกับศูนย์ฝึก นศท. หรือหน่วยฝึก นศท. หรือ ศูนย์การกำลังสำรอง ที่ท่านฝึกวิชาทหาร เพื่อนำตัวขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนต่อไป)

          4. ผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารจากต่างประเทศ ต้องให้กระทรวงกลาโหมรับรองวิทยฐานะเทียบเท่ากับผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารก่อนแล้วจึงขอสิทธิตามที่กำหนดในกฎกระทรวงได้

   ท่านที่ต้องการทราบข้อมูล ขอให้ติดต่อที่ทำการสัสดีจังหวัดชุมพร โทร. 077 511870 หรือหน่วยสัสดีอำเภอทุกอำเภอ หรือติดต่อ จ.ส.อ. ชัยพร   จันทร์รัศมี โทร 01 8947105 ขอบคุณครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ที่ทำการสัสดีจังหวัดชุมพรความเห็น (0)