พลังเครือข่าย
           ในงาน KM สัญจร  เราไปเห็นพลังเครือข่าย KM ที่นครสวรรค์     ที่จริงคณะผู้ดำเนินการ KM เครือข่ายสาธารณสุขนครสวรรค์มีความสัมพันธ์กับ สคส. เพียงเล็กน้อยตรงที่ ดร. ประพนธ์ไปเป็นวิทยากรให้ครั้งเดียวเท่านั้น    แต่บุคคลสำคัญที่ทำหน้าที่ขยายทักษะในการทำ KM ไปยังนครสวรรค์คือคุณไพฑูรย์ ช่วงฉ่ำ ซึ่งเป็น “คุณประสาน” เครือข่าย HKM รพ. ภาคเหนือตอนล่าง     ได้นำเอาประสบการณ์ตรงในการทำหน้าที่ “คุณประสาน” (KM Network Coordinator) ไปถ่ายทอดวิธีทำ KM ให้แก่เครือข่าย KM นครสวรรค์
            KM
นครสวรรค์จึงมีความสัมพันธ์เชิงเครือข่ายกับ สคส. ผ่านคุณไพฑูรย์     เมื่อเราไปเยี่ยมจึงมีการจัดนิทรรศการต้อนรับและมีการบรรยายสรุปอย่างเอิกเกริกจนเราตกใจ
            พลังเครือข่ายตรงกันข้ามกับพลังรวมศูนย์     KM เน้นพลังเครือข่าย   พยายามลดการรวมศูนย์    เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกของเครือข่ายได้ใช้พลังสร้างสรรค์ของตนหรือกลุ่มตนได้เต็มที่ ไม่มีการปิดกั้นโดยความสัมพันธ์เชิงอำนาจ
           ความสัมพันธ์ทางใจ ทางการร่วมเป้าหมาย ร่วมความเชื่อ เป็นความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืน    นี่คือความสัมพันธ์ที่เป็นพลังเครือข่าย    เป็นพลังที่เกิดขึ้นในการทำ KM    ทั้งที่เป็นเครือข่ายระหว่างบุคคล  ระหว่างกลุ่ม  และระหว่างองค์กร   
           จึงเกิดวิชาการแขนง Social Network ขึ้น     มีเทคนิควิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป็นเครือข่าย     ผู้ที่สนใจวิชาการแขนงนี้เท่าที่ผมรู้จักคือ อ. กรกฎ เชาวะวณิชย์  และ อ. ไพฑูรย์ ช่วงฉ่ำ
           ในการทำ KM ต้องรู้จักใช้พลังเครือข่ายในทุกระดับ
วิจารณ์ พานิช
๑๐ กค. ๔๘