สรุปผลการจัดตลาดนัดความรู้ KM : Knowledge management

การจัดตลาดนัดความรู้ครั้งที่ 1 แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้"การจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้"

วันนี้ที่รอคอยได้มาถึงแล้ว นั่นคือการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัดการความรู้ KM:Knowledge Management ณ หอประชุมจิระวิทยาคารโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เวลา 08.30 น.และเสร็จสิ้นลงแล้วด้วยความเรียบร้อย ราบรื่นด้วยดีในเวลา 16.30 น.ภายในการนำของท่านอาจารย์จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  จิระศาสตร์วิทยา ผู้บริหารต้นแบบของ สกศ.และคณะครูอาจารย์ในโรงเรียนร่วมกันเป็นเจ้าภาพ
โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนและผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เกินความคาดหมาย
ซึ่งท่านเหล่านี้มาจากทุกสังกัดทั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและต่างจังหวัด (อุทัยธานีและสมุทรสงคราม) จำแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียน 27 คน ครูผู้สอน 57 คน รวม 84 คน จาก 17 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.จิระศาสตร์วิทยา, ร.ร.เทคโนโลยีอยุธยา, ร.รแสนโกศิกนุสรณ์, ร.ร.เสริมมิตรวิทยา, ร.ร.ศิริเสนาวิทยา, ร.ร.สุนทรวิทยา, ร.ร.รอตเสวกวิทยา, ร.ร.มัธยมผดุงวิทยา, ร.ร.อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ, ร.ร.ผดุงอาชีวะเสนา, ร.ร.ประชาศึกษา, ร.ร.บ้านคลองตะเคียนหมู่ 2 ร.ร.ชุมชนป้อมเพชร, ร.ร.เทศบาลวัดแม่นางปลื้ม, ร.ร.วัดศรัทธาธรรม (สมุทรสงคราม) ร.ร.วัดแก่นจันทร์ (สมุทรสงคราม) ร.ร.บ้านเขาวง (อุทัยธานี) นอกจากนี้ยังมีท่านผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ เช่น จากสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)   นำโดยท่านศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช, ผศ.ดร.เลขา  ปิยะอัจฉริยะ, คุณธวัช  หมัดเต๊ะและคณะ คุณวิวัฒน์ คติธรรมนิตย์ บรรณาธิการบริหารนิตยสารสานปฏิรูป  รศ.ดร.นิพนธ์  กินาวงศ์ ที่ปรึกษาผู้บริหารต้นแบบ สกศ.จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.ประทีป  บินชัย จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก อาจารย์ยืนยง ราชวงศ์ ศึกษานิเทศก์เขตพื้นที่การศึกษาและอาจารย์กฤษณะ ถิระพงษ์ จากเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

ข้อสรุปที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในครั้งนี้ สรุปได้ 3 ด้านดังนี้

ก.ด้านภาพรวม
1.จัดการศึกษาโดยเชื่อมโยงกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และของประเทศ ตัวอย่างเช่น การสอนภาษาจีน อังกฤษ และอาหรับ
2.จัดการศึกษาโดยเชื่อมโยงกับบริบทสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น การสอนดนตรีไทย นาฏศิลป์ การทำโรตี
3.จัดการศึกษาโดยเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เศรษฐกิจ การเกษตร สุขภาพอนามัย/โภชนาการ

ข. ด้านการบริหารจัดการ
1.การให้ครูพัฒนาตนเอง ตัวอย่างเช่น การอ่านวันละครึ่งชั่วโมง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษา-ดูงาน การจัดตลาดวิชา
2.การสร้างทีมงาน การเน้นการมีส่วนร่วม
3.การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน/องค์การ ภาครัฐ/เอกชน
4.การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น/ หลักสูตรสถานศึกษา
5.การส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน
6.การจัดตารางการสอน/ ตารางการจัดการเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น การสอนบูรณาการภาคบ่าย
7.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
8.การจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหาร การโภชนาการ
9.การสร้างเครือข่าย ตัวอย่างเช่น เครือข่ายสถานศึกษา 17 แห่ง ข้ามอำเภอ ข้ามจังหวัด
10.การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรม ตัวอย่างเช่น "Jirasart Teaching's Model"

ค. ด้านการเรียนการสอน
1.การจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนร่วมของเด็กต่างวัฒนธรรม
2.การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เช่น ชมรม ชุมนุมดนตรี กีฬา
3.การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย และต่างประเทศ (อังกฤษ จีน อาหรับ)
4.การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
5.การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน
6.การจัดการเรียนรู้โดยเทียบเคียงกับมาตรฐาน ตัวอย่างเช่น อาชีวศึกษาใช้ core competencies ด้านฝีมือแรงงาน เป็นต้น

การจัดกิจกรรม"ตลาดนัดความรู้" ในครั้งแรกนี้อาจมีข้อบกพร่องข้อควรแก้ไขหลายประการ ทางฝ่ายผู้จัดต้องขอประทานอภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย และครั้งต่อไปกำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2548 ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

จึงขอเชิญชวนโรงเรียนเครือข่ายและท่านผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
อย่าลืมนำสรรพสินค้านานาชนิดที่เป็นผลผลิตทางด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกนะครับ

สำหรับท่านที่มี blog ขอความกรุณาส่งข่าวสารข้อมูลหรือบอกเล่าสิ่งที่ต้องการให้ฝ่ายดำเนินงานทราบด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง

                                                                         ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
                                                                              ผู้ประสานงาน

 

 

 

 

 


 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้KMความเห็น (2)

ธวัช หมัดเต๊ะ
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดี  กับความสำเร็จของก้าวแรกครับ

ด้วยข้อจำกัดของเวลา ครั้งหน้า ขออนุญาตเสนอความคิดเห็นนะครับ  ว่าควร focus ลงไปเฉพาะเรื่องมากขึ้นในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ซึ่งหัวเรื่องอาจจะสอบถามจากโรงเรียนต่างๆที่มาว่าจะเริ่มจากเรื่องใดก่อน  เช่น  กลุ่มที่สนใจเรื่อง IT  ก็อาจจะแยกไปคุยที่ห้อง computer  ให้ดูเรื่อง blog และลงมือทำกันเลย  ซึ่งทาง  สคส. ยินดีสนับสนุนวิทยากรไปช่วยแนะนำครับ  ในขณะเดียวกัน  กลุ่มที่สนใจเรื่องการสอนบูรณาการ  ก็แยกไปคุยกันเรื่องการสอน  กลุ่มที่สนใจกิจกรรมที่สนับสนุนอื่นๆ ก็แยกไปอีกห้องหนึ่ง   หรือกลุ่มที่สนใจหรือการสร้างความเข็มแข็งของทีมงานก็ไปคุยอีกห้องหนึ่ง   ยังมีอีกเยอะแยะจากที่อาจารย์สรุปมา ไม่ว่า  เรื่องแหล่งเรียนรู้  เรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ฯลฯ

 

น้ำ (pr)
IP: xxx.155.1.245
เขียนเมื่อ 

ทีมประชาสัมพันธ์ สคส. ยินดีที่ได้เข้าร่วมงานตลาดนัดครั้งที่ 1 น่ะ สิ่งที่อยากเห็นหลังงานตลาดนัด ก็คือ เครือข่ายได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป ซึ่งระยะแรก หรือระยะก่อนที่จะถึงตลาดนัดครั้งที่ 2 , หรือเรียกง่ายๆ ว่าระหว่างที่ไม่ได้เจอหน้ากัน  ดิฉันคิดว่า สิ่งที่พอจะทำได้เร็วที่สุดก็คือการพบปะพูดคุยกันในบล็อกนี้ ไม่ทราบว่าคุณปฐมพงศ์ ลองชวนเครือข่ายเข้ามาแลกเปลี่ยนกันในนี้หรือยังค่ะ  

และสิ่งสำคัญจากการไปงานตลาดนัดความรู้ครั้งนี้ ทีมประชาสัมพันธ์มีความสนใจเรื่องการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา และอยากไปดูกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนในโรงเรียน และอยากสอบถามเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างครู กับ ครูด้วยกันค่ะ  ไม่ทราบว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ รบกวนคุณปฐมพงศ์ พิจารณาด้วยน่ะค่ะ