นาย Tristan Miller จาก German Research Center for Artificial Intelligence เขียน "scientific paper" ที่มีการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์อย่างเพียบพร้อม ชื่อ Why I Will Never Have a Girlfriend (HTML, PDF) .... man! you should come to Thailand...