กระบวนการกำหนดนโยบายสังคม : มีหลายประเด็นให้พิจารณาและดำเนินการ

            (3 มี.ค. 49) ไปบรรยายที่สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร “การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.)” รุ่นที่ 5 หัวข้อ “กระบวนการกำหนดนโยบายสังคม” โดยบรรยายร่วมกับ รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต (รองเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า)
<p>             ได้ใช้ข้อความสำคัญดังต่อไปนี้ประกอบการบรรยาย</p>
                     <p>                           </p>

                          

                          

                 

                         

                         

                         

                         

                        

                         

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

7 มี.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมความเห็น (0)