แลกเปลี่ยนกับผู้เข้ารับการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง

มีสิ่งที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากถึง ๑๖ หัวข้อ

วันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๔๙ นี้ ทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวานของ รพ.เทพธารินทร์ ได้ต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมพยาบาลผู้เข้าโครงการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางอนุสาขาการพยาบาล เพื่อส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่รับผิดชอบโดยฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช หัวเรือใหญ่คือคุณอุระณี รัตนพิทักษ์ ทีมผู้เข้ารับการอบรมมีจำนวน ๒๔ คนและมีกรรมการโครงการมาด้วยอีก ๕ คน รวมแล้วเป็นกลุ่มที่ใหญ่มาก ดิฉันพยายามให้กลุ่มกำหนดหัวข้อที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ชัดเจน จะได้เตรียมการถูกต้อง ได้รับการแจ้งกลับมาว่ามีสิ่งที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากถึง ๑๖ หัวข้อ เป็นรายละเอียดย่อยๆ ของการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ดิฉันจึงจัดกลุ่มหัวข้อ ทำกำหนดการและมอบหมายทีมงานรับผิดชอบเป็นเรื่องๆ ไป

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙

ช่วงเช้าเราเริ่มกิจกรรมด้วยการแนะนำตัวเองและงานที่รับผิดชอบอยู่ พบว่าผู้เข้าอบรมที่มาครั้งนี้หลายคนทำงานอยู่หอผู้ป่วยใน บางคนยังไม่ทราบว่าหัวข้อการเรียนรู้ที่กำหนดมา ๑๖ หัวข้อนั้นมีอะไรบ้าง แต่ทุกคนก็มีความตั้งใจอยากจะรู้ว่าที่ รพ.เทพธารินทร์มีการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างไรบ้าง เนื้อหาการแลกเปลี่ยนช่วงแรกต้องการให้เห็นภาพรวมของการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน พญ.สิริเนตร กฤติยาวงศ์ มาเล่าให้ฟังถึงการทำงานของแพทย์ใน รพ.ที่เน้นเรื่อง patient education ว่าแพทย์มีบทบาทสำคัญอย่างไรบ้าง การ audit แฟ้มว่าแพทย์ได้ให้การดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานที่วางไว้หรือไม่ การส่งต่อผู้ป่วยไปยังทีมที่เกี่ยวข้อง และบอกว่าการทำงานเป็นทีมนั้น "ต้องรู้ใจกันพอสมควร" จึงจะคุยกันได้ ถ้ามีปัญหาสามารถต่อโทรศัพท์คุยกันได้เลย ช่วยกันตัดสินใจ หลังจากที่คุณหมอสิริเนตรเล่าเสร็จ เราแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของการ audit แฟ้ม ระบบข้อมูล ระบบ IT ที่ใช้อยู่ว่ามีปัญหาในเรื่องใดบ้าง คุณอุระณีให้กำลังใจว่าที่คุณหมอสิริเนตร audit ได้ขนาดนี้ก็น่าชื่นใจแล้ว

ต่อจากนั้นคุณสุนทรี นาคะเสถียร นำเสนอข้อมูลจำนวนบุคลากรของฝ่ายบริการการศึกษาและวิจัย ขั้นตอนของการบริการสำหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก กิจกรรมเสริมคือ Class, Club, Camp เราแลกเปลี่ยนในเรื่องของ Club ผู้มาเยือนอยากรู้เทคนิคการดึงผู้ป่วยมาร่วมกิจกรรม ส่วนของ รพ.ศิริราชเริ่มมาจากกิจกรรม Self-help group จนพัฒนาไปเป็นชมรม "น้ำหนักลด น้ำตาลลง" มีสมาชิกอยู่ ๒๑ คน

ช่วงบ่าย ๑๓.๐๐-๑๔.๑๕ น.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดค่ายเบาหวาน ทีมที่ร่วมแลกเปลี่ยนของ รพ.เทพธารินทร์ประกอบด้วยคุณธัญญา หิมะทองคำ คุณปฏิมา พรพจมาน และคุณอาฬสา หุตะเจริญ คุณธัญญาเล่าเรื่องค่ายให้ฟังสั้นๆ พร้อมฉายภาพผ่าน PowerPoint หลังจากนั้นให้ซักถาม ปรากฎว่าผู้มาเยือนสนใจมากมีคำถามกว่า ๑๔-๑๕ คำถามเกี่ยวกับรายละเอียดของการแบ่งงาน กิจกรรม การประเมินผล ค่าใช้จ่าย ฯลฯ คุณสุรศักดิ์ ช่วยบุญ จาก รพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สนใจขอสมัครเป็น staff ของค่ายเบาหวานด้วย

๑๔.๓๕-๑๕.๑๐ น.หลังพักรับประทานอาหารว่าง มีการแลกเปลี่ยนเรื่องของการให้ความรู้ โดยคุณณัฎฐิยา ปะบุญเรือง ซึ่งให้ข้อมูลด้วยเสียงดังฟังชัด ทั้งการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเก่า รวมทั้งผู้ป่วยใน การให้ความรู้รายคนและรายกลุ่ม มีคำถามจากผู้มาเยือนหลายสิบคำถามเช่นกัน เช่น จะทำอย่างไรถ้าผู้ป่วยปฏิเสธไม่อยากเข้า class อยากได้ความรู้จากแพทย์ ขอบเขตเนื้อหาของแต่ละ session จำนวนคนทำงานต่อวัน ฯลฯ หลายคนอยากจะรู้วิธีการประเมินผลหลังให้ความรู้ไปแล้ว ต่อจากนั้นคุณจุรีย์พร จันทรภักดี นักกำหนดอาหารมาเล่าถึงการทำงานด้านการให้ความรู้และคำปรึกษาด้านอาหาร ทั้งกับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน การทำงานเชื่อมโยงกับแผนกห้องอาหาร การสื่อสารกับสมาชิกอื่นในทีม ในส่วนนี้ก็มีคำถามอีกเกือบ ๑๐ คำถาม

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙

๐๙.๐๐-๑๐.๑๐ น. ดิฉันเริ่มกิจกรรมด้วยการทบทวนว่าหัวข้อที่กำหนดมา ๑๖ หัวข้อนั้น ได้เรียนรู้เรื่องใดไปแล้วบ้าง เช้านี้เป็นการเรียนรู้เรื่องการดูแลเท้าจากคุณกิ่งเพชร ประกอบกิจเจริญ ซึ่งเล่าถึงความเป็นมาของตนเองว่ากว่าจะมาเป็นพยาบาลที่ให้การดุแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานได้นั้น มีวิธีการพัฒนาตนเองอย่างไรบ้าง พร้อมบอกว่า "เท้าสำคัญพอๆ กับหัวใจ" ผู้ป่วยที่นี่มาครั้งแรกเจอใคร ดูแลแล้วเขามั่นใจก็จะขอให้คนนั้นดูแลต่อไปเรื่อยๆ บอกว่าทีมดูแลเท้ามีใครบ้าง เล่าถึงการประเมินเท้า การแบ่งเท้าตามระดับความเสี่ยง ที่นี่เราเรียนรู้ทฤษฎีแล้วมาฝึกทำ บันทึกปัญหา แล้วทีมมาคุยแลกเปลี่ยนกันว่าแต่ละคนทำอย่างไรกันบ้าง รายละเอียดต่างๆ คุณกิ่งเพชรขอให้ไปดูที่คลินิก มีคำถามบ้าง ผู้มาเยือนสนใจถามเรื่องราคาค่าบริการกันมาก

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ผู้มาเยือนเยี่ยมชมคลินิกสุขภาพเท้า เนื่องจากจำนวนคนมากจึงต้องแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม สลับกันดูอุปกรณ์เครื่องใช้ ภาพแผลและเท้าที่มีปัญหาต่างๆ การใช้ felted foam กับอีกกลุ่มดูเรื่องการวัดแรงกดของเท้า รองเท้า มีคำถามมากมาย หลายคนลองใช้ i Step สนใจรองเท้า ทดลองสวม สั่งตัดก็มี

กลับมาห้องประชุมรับประทานอาหารกลางวัน ก่อนมีกิจกรรม AAR ต่ออีก

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙

 

 บรรยากาศในห้องประชุม

 

 คุณหมอสิริเนตรเล่าเรื่อง รพ.เทพธารินทร์เป็นคนแรก

 

 คุณอุระณี รัตนพิทักษ์ กำลังพูด

 

 คุณสุรศักดิ์ ช่วยบุญ กำลังขอเป็น staff ค่ายเบาหวาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (0)