จากการทำงาน เป็นคน กศน. ผมลงไปอยู่ที่ อ.เกาะยาว เกือบสิบปี..ชีวิตของผมต้องนั่งรถและนั่งเรือ ไปทำงาน..วิถ๊ชีวิตของคนที่นี่ มีความผูกพันกับทะเล..นับถือศาสนาอิสลาม เป็นส่วนใหญ่..ผมได้ศึกษาวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่..ผ่านงานวิจัย เชิงคุณภาพไว้ 2- 3เรื่อง  ตอนนี้ผมขึ้นจากเกาะมาทำงาน ที่อ. ท้ายเหมือง..แม้ไม่ต้องนั่งเรือไปทำงาน..แต่ชีวิตของคนที่นี่ก็มีทะเล เป็นแหล่งประกอบอาชีพ..