Contact

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครูฯ ของ สพบ.

     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดจุดเน้นในการพัฒนาครู บุคลากรและสถานศึกษา ให้มีความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยอนุมัติให้สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา หรือสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยในเบื้องต้นจะพิจารณาสถานศึกษาที่มีปรัชญา เป้าหมาย อุดมการณ์ และกิจกรรมที่มุ่งเน้นในเรื่องวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่มแรก ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีการจัดประชุมสัมมนาเปิดกระบวนทัศน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2548 ณ ห้องอาคม จันทสุนทร อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 1774, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)