KM สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร

กิจกรรม KM

     กิจกรรม KM ของสำนักงานคลังจังหวัดชุมพร 

-  แต่งตั้งคณะทำงาน KM  ของสำนักงานคลังจังหวัดชุมพร (วันที่ 20  เม.ย.  2548)

- จัดประชุมเชิงปฎิบัติการแนวทางในการดำเนินงานจัดทำ KM ภายในองค์กร   แบ่งกลุ่ม  KM ตามภารกิจเชิงยุทธศาสตร์   (วันที่ 1 กค. 2548)

-  สรุปวิสัยทัศน์ Knowlege  vision  (KV)

     "พัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านการเงิน การคลัง การบัญชีของจังหวัด"

      โดยพิจารณาจากสมรรถนะหลักของหน่วยงานและบุคลากรในองค์การ วิเคราะห์สถานภาพโดยใช้ตารางอิสระภาพ และทำเป็นแผนภูมิแม่น้ำ  (วันที่  1 ก.ค. 2548)

-  กำหนดให้มี CKO ของหน่วยงาน ประกอบด้วย  (วันที่ 29 ก.ค. 2548)

     1.  นายวรสิทธิ์         จาตุรัตน์          หัวหน้าคณะทำงาน

     2.  นางสาวทัศนีย์     นิยม               คณะทำงาน

     3.  นางสาวเที่ยงศรี   จันทร์น้ำคำ      คณะทำงาน      

     4.  นางสาวจันทิรา     ฤาชาฤทธิ์       เลขานุการคณะทำงาน

-  มติบันทึกกิจกรรมของการทำ KM  ภายในองค์กร   (Knowlege sharing) KS  ดังนี้

     1.  จัดกิจกรรม Morning talk  ตั้งแต่เดือน มิถุนายน  2548  ทุกวันพุธ และวันศุกร์ของสัปดาห์ ระหว่างเวลา  07.30 - 08.30 น.

     2.  จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กร

     3.  จัดมุมวิชาการ ให้บริการในด้าน ระเบียบ /กฎหมาย  เกี่ยวกับการเงินการคลัง

     4.  จัดทำมุมประชาสัมพันธ์ ข่าวสารน่ารู้ เกี่ยวกับระบบ GFMIS

    5.  พัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการฝึกอบรม คนละไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

    6.  ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการจัดทำ Website ของสำนักงาน จำนวน 10 คน ในวันที่  20 - 30 มิถุนายน 2548  ระหว่างเวลา  17.00 - 20.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร

    7.  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 2 คน เรื่อง จัดทำฐานข้อมูลจังหวัด ในวันที่ 1 - 5  สิงหาคม  2548  ณ  ร้านชุมพรออนไลน์  จังหวัดชุมพร

    8.   เพิ่มศักยภาพในบทบาททางวิชาการ  ให้บุคลากรในองค์กร  ได้แก่   การร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมตามโครงการต่าง ๆ     และฝึกปฎิบัติงานโดยใช้ตัวชี้วัดเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฎิบัติงานตามภาระกิจเชิงยุทธศาสตร์ของจังหวัด

    9.  เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการติดต่อประสานงานกับองค์กรอื่น ได้แก่ แต่งตั้งให้บุคลากรในองค์กรเป็นผู้ประสานงานโครงการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)  วันที่ 25 ก.ค. 2548

   10. มีการหาความรู้เพิ่มเติมจากภายนอกองค์กร ได้แก่ Internet   หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

     บันทึก ณ วันที่  29  กรกฎาคม  2548  เวลา 11.00 น. โดย   นายวรสิทธิ์  จาตุรัตน์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานคลังจังหวัดชุมพรความเห็น (0)