สิทธิประโยชน์ของนวัตกรรม

     ปัจจุบันเรามักได้ยินคำว่า " นวัตกรรม " อยู่บ่อยครั้งในการทำงาน นวัตกรรมถือเป็นสิ่งจำเป็นในการทำธุรกิจ เพราะจะทำให้องค์กรมีความมั่นคงเจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ที่ได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่จะมีมูลค่ามากเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องได้รับการดูแลและคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดขึ้นได้

     เนื่องจากนวัตกรรมเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นเครื่องมือในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางการค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ภาครัฐจึงให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐบาลให้สิทธิประโยชน์ด้านต่างๆแก่ผู้พัฒนานวัตกรรม เช่น สิทธิประโยชน์ด้านภาษี ด้านการลงทุนโดยผ่านหน่วยงานต่างๆ

     ดังนั้นการพัฒนานวัตกรรมมีประโยชน์มากมายทั้งต่อผู้คิดค้น และประเทศชาติ การร่วมมือกันสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ย่อมทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน taew4737503ความเห็น (0)