การบริหาร Mega – project ทางวิชาการ

การบริหาร Mega – project ทางวิชาการ


          ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ (20 ก.ค.48)   ศ. ดร. สิปปนนท์  เกตุทัต   ได้ชี้ให้เห็นว่า   คำขวัญของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนที่ว่า From molecule to community และ ศ. นพ. ประเวศ วะสี  เติมให้อีกเป็น From molecule to community and policy   เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้สำหรับโครงสร้างการบริหารในมหาวิทยาลัยแบบแบ่งเป็นคณะ   ภาควิชา   สาขาวิชา   อย่างในปัจจุบัน


          ท่านยกตัวอย่างการสร้างระเบิดปรมาณู   สหรัฐอเมริกาทดลองรูปแบบการบริหารโครงการและตัวผู้บริหารอยู่ถึง 3 ชุดจึงสำเร็จ   โดยต้องเป็นแบบ task force โดยมีผู้จัดการคู่แฝด   คือฝ่ายเทคนิคคู่กับฝ่ายบริหาร


                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                         20 ก.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)