รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยชุดวิชา EDUC101

รายงานความก้าวหน้าการทดลองจัดการเรียนรู้ชุดวิชาEDUC101
รหัสโครงการวิจัย (สัญญาเลขที่  6121)
ชื่อโครงการ       (ภาษาไทย)   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุดวิชา EDUC101
ชื่อโครงการ       (ภาษาไทย)   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุดวิชา EDUC101
                                          พื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม
(ภาษาอังกฤษ)  Development of Learning Management Model in EDUC101 : 
                      Foundation in Education and Inclusive Education Module
บทสรุปความก้าวหน้าของการวิจัยในรอบ  4  เดือน  (ครั้งที่ 1)
รายงานในช่วงตั้งแต่วันที่  15  เมษายน   2548 ถึง วันที่  15 กรกฎาคม  2548
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
http://gotoknow.org/file/460/reporteduc101.doc

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 6121suansunandhaความเห็น (0)