ถึงเวลาเฉลย : Patho-Otop เกี่ยวอะไรกับการจัดการความรู้

นำกระบวนการจัดการความรู้ มาบูรณาการกับกระบวนการ CQI

             วันนี้ Patho-Otop ได้มีโอกาสอีกครั้งที่ได้นำเสนอต่อสาธารณะ ในเวทีการเสวนาการจัดการความรู้ในวงราชการไทย : ประสบการณ์แห่งความสำเร็จ  จัดโดย สคส. ร่วมกับหน่วยราชการอื่นอีก 5 หน่วยงาน  ครั้งนี้เป็นเว ที่ที่ 3 แล้วที่เราได้รับเกียรติ  ครั้งแรกในเวทีรวมพลคน KM ครั้งที่ 3 ของคณะฯ   ครั้งที่ 2 ที่เวที ตลาดนัดการบริหารการวิจัย   ความสำเร็จนี้ เกิดขึ้นได้ จากความร่วมแรง ร่วมใจของสมาชิกทุกทีมใน Patho-Otop กว่า 60 ชีวิต พี่เลี่ยงและที่ปรึกษาโครงการของทีมต่างๆ 10 กว่าท่าน และทีมผู้จัดทำโครงการ โดยเฉพาะ อ.เสาวรัตน์  อ.จำนงค์  และคุณเชาวดี   ถึงตอนนี้ คงมีคงมีสมาชิกในโครงการหลายคนแปลกใจว่า Otop ของเราไปเกี่ยวอะไรกับการจัดการความรู้  จึงขอโอกาสนี้เฉลยความ เพราะที่ผ่านมา ยังไม่ได้ชี้แจงแถลงไขแก่สมาชิก    

       การจัดการความรู้ คือกระบวนการที่เป็นเครื่องมือในการเพิ่มคุณค่าของกิจการในองค์กรหรือของกลุ่มบุคคล โดยประกอบด้วยกิจกรรมหรือกระบวนการหลักๆได้แก่ การขุดค้นความรู้ทั้งที่เป็นความรู้ที่ฝังลึกในบุคคล และความรู้ที่ชัดแจ้ง  จัดหมวดหมู่  จัดเก็บ สื่อสารถ่ายทอด จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อยกระดับความรู้  ประยุกต์ใช้ความรู้ และสร้างความรู้ใหม่   การจัดการความรู้จะมีพลังยิ่งหากเป็นการดำเนินการที่  มีเป้าหมายร่วมกันชัดเจน ใช้คนหลากหลายทักษะ หลากหลายวิธีคิด ใช้ความรู้ทั้งจากภายใน โดยเฉพาะความรู้จากผู้ปฏิบัติ & ความรู้จากภายนอก  เน้นการทดลอง และเรียนรู้ รูปแบบใหม่ๆ  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในกลุ่ม และข้ามกลุ่ม (เนื้อหานี้คัดย่อจากบทความของ อ.วิจารณ์   

       ดังนั้นสมาชิกทุกคน คงเห็นแล้วว่า รูปแบบของโครงการ Patho-Otop นั้นเข้ากับกระบวนการจัดการความรู้เข้าอย่างจัง  ทั้งนี้ก็เพราะทีมผู้จัดทำโครงการจงใจนำกระบวนการจัดการความรู้ มาออกแบบโครงการ โดยการบูรณาการเข้ากับกระบวนการ CQI (continuous quality improvement)  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Join Smart Pathความเห็น (0)