การบริหารความเป็นเลิศ

การบริหารความเป็นเลิศ


          วันนี้ (20 ก.ค.48) ผมเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล   มีการนำเสนอเรื่องการบริหารงานในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน   โดยคณบดี   รศ. นพ. ประตาป  สิงหศิวานนท์   มีการพูดกันเรื่องความขาดแคลนนักกีฏวิทยาทางการแพทย์   ท่านอธิการบดี  ศ. นพ. พรชัย  มาตังคสมบัติ   ได้ชี้ให้เห็นว่าในมหาวิทยาลัยมหิดล   มีนักกีฏวิทยาพื้นฐานอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์   นำโดย ศ. ดร. วิสุทธิ์  ใบไม้   ซึ่งเป็นนักพันธุศาสตร์วิจัยเรื่อง Drosophila แล้วศึกษาแมลงวันผลไม้ในเมืองไทย   ก่อนจะมาศึกษายุง   สร้างความรู้เรื่องยุงในเมืองไทยเป็นอันมาก


          ทำให้มองเห็นว่า   จริง ๆ แล้วในแต่ละมหาวิทยาลัยมี “ความเป็นเลิศ” กระจัดกระจายอยู่ในคณะหรือหน่วยงานต่าง ๆ    เราขาดมุมมองออกไปนอกกำแพงคณะ/หน่วยงาน   เราขาดกลไกการจัดการที่จะเชื่อมโยง “ความเป็นเลิศ” จากต่างหน่วยงานเข้าหากัน   เพื่อสร้าง synergy สู่พลังสร้างสรรค์


          ผมคิดว่าวงการวิชาการ/มหาวิทยาลัย   ต้องการการบริหารความเป็นเลิศในลักษณะนี้


                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                         20 ก.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)