แผนกสัสดีจังหวัดชุมพร

สถานที่ตั้ง ศูนย์ราชการ ชั้น ๓ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ข่าวประชาสัมพันธ์

     ๑. ให้ชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย ที่มีอายุย่างสิบแปดปี  ( คนเกิด  พ.ศ.๒๕๓๑ )  ไปแสดงตนเพื่้อลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอภูมิลำเนา (ให้ยึดถือภูมิลำเนาของบิดาเป็นหลักถ้าบิดาถึงแก่กรรมให้ยึดถือภูมิลำเนาของมารดาถ้าทั้งบิดาและมารดาถึงแก่กรรมให้ยึดถือภูมิลำเนาของผู้ปกครอง) โดยนำหลักฐานดังต่อไปนี้ไปแสดงตนต่อสัสดีอำเภอภายใน เดือน ธันวาคม ๒๕๔๘ ในวันและเวลาราชการ

          ๑.๑ สำเนาทะเบียนบ้าน ( บิดา + มารดา + ตนเอง )

          ๑.๒ บัตรประจำตัวประชาชน

          ๑.๓ สูติบัตร

           หากพ้นกำหนดแล้วยังไม่ไปแสดงตนเืพื่อลงบัญชีทหารกองเกินมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินสามร้อยบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

     ๒. ชายที่มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุย่างยี่สิบเอ็ดปี ( เกิด พ.ศ.๒๕๒๘ ) ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ที่่อำเภอแล้ว ให้ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๔๘ หากไม่สามารถไปแสดงตนด้วยตนเองได้ต้องให้ผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปแจ้งแทน แต่ให้กระทำหนังสือมอบอำนาจในการรับหมายเรียกแทนด้วย

          หากพ้นกำหนดแล้วยังไม่ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินสามร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ