สัสดีจังหวัดชุมพร

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนกสัสดีจังหวัดชุมพร

สถานที่ตั้ง ศูนย์ราชการ ชั้น ๓ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ข่าวประชาสัมพันธ์

     ๑. ให้ชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย ที่มีอายุย่างสิบแปดปี  ( คนเกิด  พ.ศ.๒๕๓๑ )  ไปแสดงตนเพื่้อลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอภูมิลำเนา (ให้ยึดถือภูมิลำเนาของบิดาเป็นหลักถ้าบิดาถึงแก่กรรมให้ยึดถือภูมิลำเนาของมารดาถ้าทั้งบิดาและมารดาถึงแก่กรรมให้ยึดถือภูมิลำเนาของผู้ปกครอง) โดยนำหลักฐานดังต่อไปนี้ไปแสดงตนต่อสัสดีอำเภอภายใน เดือน ธันวาคม ๒๕๔๘ ในวันและเวลาราชการ

          ๑.๑ สำเนาทะเบียนบ้าน ( บิดา + มารดา + ตนเอง )

          ๑.๒ บัตรประจำตัวประชาชน

          ๑.๓ สูติบัตร

           หากพ้นกำหนดแล้วยังไม่ไปแสดงตนเืพื่อลงบัญชีทหารกองเกินมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินสามร้อยบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

     ๒. ชายที่มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุย่างยี่สิบเอ็ดปี ( เกิด พ.ศ.๒๕๒๘ ) ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ที่่อำเภอแล้ว ให้ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๔๘ หากไม่สามารถไปแสดงตนด้วยตนเองได้ต้องให้ผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปแจ้งแทน แต่ให้กระทำหนังสือมอบอำนาจในการรับหมายเรียกแทนด้วย

          หากพ้นกำหนดแล้วยังไม่ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินสามร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ที่ทำการสัสดีจังหวัดชุมพรความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

เขียนเมื่อ 

ดิฉันอยากทราบรายชื่อทหารใหม่ ผลัด 1/55 ว่าเค้าอยู่กองพันไหน มีคนบอกว่าให้ถามที่สัสดี ตามภูมิลำเนาของทหาร ไม่รู้ว่า สัสดีจะช่วยได้ไหม

เค้าชื่อ นาย จีรวัฒน์ คงนาสร เค้าอยู่ จ.ชุมพร แต่เค้าสมัครทหารอากาศ แต่เค้าบอกว่าจะต้องอยู่ ที่หาดใหญ่ แต่ดิฉันไม่รู้ว่าอยู่กองพันไหน ดิฉันอยากไปเยี่ยมเค้า ดิฉันอยู่ที่ กทม.นะค่ะ

ลบกวนช่วยตอบดิฉันด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ