เรียน  ชาวชุมชน..vijaikorsrnor

       จากการลงไปทำงานกับกลุ่มแปรรูปผลผลิตจากกาหยู..มะม่วงหิมพานต์  หมู่ที่ 2 บ้านบางริ้น ต.บางริ้น อ.เมือง..จ. ระนอง..ในช่วง 8  เดือนที่ผ่านมา..พบว่าผู้นำกลุ่มเป็นผู้หญิงที่เก่งมีวิสัยทัศน์..เสียสละ กลุ่มนี้ จึงพัฒนาได้ค่อนข้างรวดเร็ว จากเดิมมีสมาชิกเพียง 20  คน ปัจจุบัน มีสมาชิก 40  คน..ประธานกลุ่มทำหน้าที่ เป็นทั้งคุณ เอื้อ  และ คุณอำนวย..ปัจจุบันสมาขิกในกลุ่มแต่ละคนมีรายได้เสริมคนละไม่ตำ่กว่า 2000 บาท