แนะนำ website การพัฒนานโยบายและแผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


การพัฒนานโยบายและแผนการพัฒนาครูฯ

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นใหม่ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2548 และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา วันที่ 28 ตุลาคม 2548 มีภารกิจหลักที่สำคัญ คือ การกำหนดนโยบายและจัดทำแบบพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งประสานและดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มูลเหตุสำคัญในการจัดตั้งสถาบันแห่งนี้ (สคบศ.) สืบเนื่องจากตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 2 ได้กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการต้องส่งเสริมให้มีระบบการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ประกอบกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ. ที่ผ่านมา พบว่าผลการเรียนของนักเรียนรับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยู่ในระดับต่ำกว่าค่ามาตรฐานทุกวิชา ทั้งที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาค่อนข้างมาก แสดงว่าระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านมาน่าจะมีปัญหา ดังนั้น การจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมารับผิดชอบดูแลระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะ เพื่อให้มีเอกภาพในระบบการพัฒนาและเฝ้าระวังประสิทธิผลของการพัฒนาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญยิ่ง

          ปัจจุบัน สคบศ. ได้สร้างระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางกรศึกษาแนวใหม่ พร้อมทั้งจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2549-2551 เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ความสนับสนุนแล้ว คาดว่าจะทราบผลในเร็ว ๆ นี้ และเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวมีผลในการปฏิบัติและเพิ่มประสิทธิผลในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและร่วมปฏิบัติจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็วและสามารถสื่อสารได้ 2 ทาง (Two way communication) ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ เช่นการสร้างเว็บไซต์ (website)จึงเหมาะสมที่สุดในยุคปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์
          1.  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบและแนวทางการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
          2.  เพื่อใช้ในการสื่อสาร ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และร่วมแก้ไขปัญหาเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง
          3.  เพื่อใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ หรือการให้ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลาย ที่จะร่วมกันสร้างและพัฒนาระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในอนาคต ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 17753เขียนเมื่อ 6 มีนาคม 2006 15:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 06:17 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี