ทางเลือกและทางรอดของระบบการเมืองไทย

บ้านเมืองเป็นของทุกคนอย่าเปิดโอกาสให้คน...เข้ามาเล่นการเมือง แต่จงสนับสนุนให้คนดีมีคุณธรรมอาสาเข้ามาทำงานการเมือง

         นับตั้งแต่บ้านเมืองของเราได้เกิดภาวะความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ด้วยเหตุปัจจัยหลายประการ ทำให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่างๆตามมา ซึ่งจะต้องหาทางร่วมมือกันแก้ไขให้ดีขึ้น อาทิ
         - วิกฤตศรัทธาภาวะผู้นำ
         - วิกฤตศรัทธาทางการเมือง
         - วิกฤตศรัทธาความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนักท่องเที่ยว

วิกฤตศรัทธาภาวะผู้นำ
ผู้นำรัฐบาลรักษาการและผู้นำฝ่ายค้าน นับเป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะปกป้องเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศชาติและประชาชน  สิ่งที่ประชาชนคนไทยต้องการให้ผู้นำทุกฝ่ายได้ดำเนินการได้แก่
       ) การยึดมั่นในประโยชน์สาธารณะ ควรมีจิตสำนึกและแสดงบทบาทของผู้นำที่ยึดมั่นในผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง 
       ) การสร้างความสามัคคีปรองดองภายในชาติ   ขณะนี้ประชาชนส่วนใหญ่กำลังสับสนในความคิด อันเนื่องมาจากความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้าน  หากต่างฝ่ายต่างยึดมั่นถือมั่นไม่คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น นับวันปัญหายิ่งจะบานปลายกลายเป็นนำผึ้งหยดเดียวยากที่จะเยียวยาแก้ไขได้  ดังนั้น"ผู้นำทั้องสองฝ่าย" จึงควรหันหน้ามาเจรจายุติปัญหาโดยใช้วิถีแห่งปัญญา
        สิ่งที่เป็นภาพหลอนในสังคมไทยทุกวันนี้ คือ "ไม่อยากเห็นสมบัติผลัดกันชม"

วิกฤตศรัทธาทางการเมือง
       
ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่พลังประชาชนได้ร่วมกันเรียกร้องประชาธิปไตย มีเหตุการณ์ทางการเมืองที่ประชาชนออกมาเคลื่อนไหวหลายครั้งหลายครา และที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ากว่าที่ประเทศชาติของเราจะได้รัฐธรรมนูญ "ฉบับประชาชน" (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐) เราต้องเผชิญกับวิกฤตและทำให้เกิดโอกาสดีๆในบ้านเมืองเราหลายประการ  ต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างหนึ่งว่า "คงไม่มีอะไรสมบูรณ์ที่สุดในโลก"  วันนี้การเมืองของเราเดินมาตามครรลองประชาธิปไตยมาถึงวันนี้ ไม่มีใครอยากจะกลับไปนับหนึ่งใหม่หรือถอยหลังเข้าคลอง แต่สิ่งที่จะต้องดำเนินการเร่งด่วน มีดังต่อไปนี้
       ๑) นักการเมือง จะต้องช่วยกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน ไม่เข้ามาเล่นการเมืองหรือแสวงหาผลประโยชน์บนเส้นทางทางการเมือง แต่จะเข้ามาทำงานการเมืองโดยคำนึงถึงการอาสาเข้ามาทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ
       ๒) องค์กรทางการเมืองและองค์กรอิสระ  นับตั้งแต่พรรคการเมืองและองค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญต้องทำหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์ เป็นที่พึ่งของประชาชนได้

วิกฤตศรัทธาความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนักท่องเที่ยว
        เหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้น แม้ว่าจะไม่มีความรุนแรงใดใดเกิดขึ้นในเวลานี้ แต่ผลกระทบที่ตามมาอันเกิดจากความไม่แน่นอนทางการเมืองทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่จะนำเงินมาลงทุนในประเทศไทยลดลง ทั้งยังส่งผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงไปด้วย

ทางเลือกและทางรอด
        จากเหตุปัจจัยดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  เราทุกคนต่างมุ่งหวังว่าบ้านเมืองของเราคงยังไม่ถึงทางตัน  หากแต่จะมีทางเลือกและทางรอด ดังต่อไปนี้
       ๑) นายกรัฐมนตรี ควรแสดงสปิริตทางการเมือง โดยการ "ลาออก" และเปิดโอกาสให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาการในตำแหน่งแทน จนกว่าการเลือกตั้งจะเสร็จสิ้น
       ๒) ทุกฝ่ายควรเจรจาตกลงเพื่อยุติการเคลื่อนไหวชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงในสังคม/ประเทศชาติ โดยยึดถือแนวพระราชดำรัสฯ "รู้รัก สามัคคี"
       ๒) ควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา ขยายเวลาในการเลือกตั้งทั่วไปออกไปอีก ๓๐ วัน รวมเป็น ๖๐ วัน  เพื่อให้พรรคการเมืองทุกพรรคได้มีโอกาสเตรียมตัวในการหาเสียงเลือกตั้ง
       ๓) จัดให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยอาศัยกลไกของกระบวนการ"การมีส่วนร่วมจาก ส.ส., ส.ว.และคนกลางที่ไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง" ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด

  ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
     ๕ มี.ค.๔๙     
       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 17614, เขียน: 05 Mar 2006 @ 10:59 (), แก้ไข: 13 Dec 2012 @ 16:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

พีรพันธุ์
IP: xxx.29.62.202
เขียนเมื่อ 
ผมยังไม่ค่อยแน่ใจว่าว่าพรรคการเมืองที่มักกล่าวอ้างว่าจะรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนวันนี้พูดอย่างวันพรุ่งนี้จะทำอีกอย่างหรือไม่ ขอฝากให้นักการเมืองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไปคิดดูครับ