ตามรอยพระยุคลบาท(๑)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คุณธรรมสี่ประการ พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในคราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี

๕ มีนาคม ไปทางไหนดี

ประการแรก คือการรักษาความสัจความจริงใจต่อตัวเอง รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อ ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองที่จะประพฤติปฏิบัติ แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม

ประการที่สอง คือการรู้จักข่มใจตนเองฝึกใจตน เองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น

ประการที่สาม คือการอดทนอดกลั้นและอดออมไม่ประพฤติ ล่วงสุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด

ประการที่สี่ คือการรู้จักละวางความชั่วความทุจริตและ รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

คุณธรรม 4 ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายาม ปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกัน แล้วจะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิด ความสุข ความร่มเย็นและมีโอกาศที่ จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อ ไปได้ดังประสงค์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)