ในเดือนมีนาคม 2549  ทีมงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มีกำหนดแผนการทำงานไว้ในเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

  • วันที่ 14  ประชุมนักส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำร่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการอาหารปลอดภัย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร เป้าหมายนักส่งเสริม ประมาณ 25 คน และภาคี
  • วันที่ 16  สัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำเดือนมีนาคม สายที่ 1 สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือเป็นเจ้าภาพ และ
  • วันที่ 17  สัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำเดือนมีนาคมสายที่ 2 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลานเป็นเจ้าภาพ
  • วันที่ 23  คณะนักศึกษาจาก ม.มหิดล ประมาณ 35 คน จะมา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด

          เป็นกิจกรรมหลักๆ ที่ได้กำหนดวันที่ไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว  ผลเป็นประการใดจะบันทึกมาเพื่อการ ลปรร.ต่อไปนะครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก