แนวคิด...และทิศทาง

ทำไปเรียนรู้ไป

         ผมขอนำเสนอแนวคิดในการทำงานของทีมงาน ที่นำการจัดการความรู้มาใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร เป็นแนวคิดเบื้องต้นของทีมงาน   เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของการทำงานร่วมกัน แบ่งเป็น 3 ประเด็น  และ  5 ระดับ  ก็ทำไปเรียนรู้ไปครับ ค่อยๆ เห็นรายละะเอียด   ตัวบ่งชี้   กระบวนการและวิธีการทำงาน เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่คิดว่าจะเหมาะสมและอยู่ในบริบทขององค์กร และงานที่ทำ

   
                                    แนวคิดการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร
                                         ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร

* 5 พัฒนาชุมชน-สังคม
   ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

          การจัดการความรู้เพื่อชุมชน-สังคม
 ระดับที่  5

* มืออาชีพ

5

* 4 ทำวิจัยในงานประจำ
   (งาน-วิจัย เป็นเรื่องเดียวกัน)

 การวิจัยและพัฒนาในงานประจำ
 (วิจัยปฏิบัติการ/วิจัยชุมชน ฯลฯ )

ระดับที่  4

* ยกระดับฝีมือ

4

* 3 เข้าใจและพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  ตามศักยภาพ

 

คุณอำนวย/วิทยากรกระบวนการ
* อำนวย/ บันทึก/*สังเกต ฯ
ระดับที่  3

* พัฒนา

3

* 2 เริ่มเห็นวิธีการที่น่าจะนำมาประยุกต์-พัฒนางานที่ปฏิบัติ

นักพัฒนา-ส่งเสริม  ที่ปฏิบัติงาน
และเริ่มมีทักษะ

ระดับที่  2

* มีทักษะ/ประสบการณ์

2

* 1 ทำตามสั่ง / ตามโครงการทำตามวัฒนธรรม…

การเป็นนักพัฒนานักส่งเสริมการเกษตร

ระดับที่  1

 

* มือใหม่

1

วีรยุทธ  สมป่าสัก                                                                                                                                         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (1)

ไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ
IP: xxx.144.143.7
เขียนเมื่อ 
แวะมาแล้ว