เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2549 วันที่ตอนเช้าพรรคการเมือง ส่งผู้สมัครแบบปาร์ตี้ลิส โดยที่มีพรรคประชาธิปัตต์ พรรคชาติไทย และพรรคมหาชนบอยคอตการเลือกตั้ง

          แต่เช้าวันเดียวกันนี้ สำนักหอสมุด เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ  บัวสนธิ์ มาเล่าให้บุคลากรสำนักหอสมุดฟังว่า "เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับการพิจารณา" ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการส่งเสริมให้บุคลากรสำนักทำวิจัยสถาบัน โดยมีผู้ดำเนินกิจกรรม คือ พี่อ๋า น.ส.รัชนีพร เป็นผู้ประสานงาน เชิญวิทยากร

          ซึ่ง ดร.รัตนะ ได้ชี้ให้เห็นว่าเราจะสามารถทำวิจัยสถาบันได้อย่างไรบ้าง  เช่น การวิเคราะห์ภาระงาน การวิจัยติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจ การวิจัยเชิงประเมิน ซึ่งมีแง่คิดมากมายหลายประเด็น รวมทั้งการเขียนรายงานการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย การจัดทำงบประมาณสำหรับงานวิจัย โดยมีบุคลากรห้องสมุดหลายคนสนใจ