โรงพยาบาลปลาปากได้อนุมัติจากกรมบัญชีกลางเข้าร่วมโครงการสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการระบบใหม่

 


1.  โครงการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ เริ่ม 1เมษายน 2549
หลักเกณฑ์เข้าร่วมโครงการ
            เป็นผู้ป่วยซึ่งมีสถานะเป็นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  (ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้อาศัยสิทธิ)
การเข้ารับการรักษาพยาบาล
          - ให้ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ  แสดงตน ณ สถานพยาบาลที่ประสงค์เข้ารับการรักษาพยาบาล เพื่อ
             ตรวจสอบสิทธิจากข้อมูลผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับเบี้ยหวัด/บำนาญ
       - สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทันที ณ วันที่ปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิ
          - สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทั้งในกรณีประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโดยไม่ต้องมี     
            หนังสือรับรองการมีสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
2.  โครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอกรักษาต่อเนื่อง
             ผู้มีสิทธิ หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ รวมถึงบุคคลในครอบครัว    
            ตามพระราชกฤษฏีการเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาล  พ.ศ 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
             ผู้ป่วยนอกรักษาต่อเนื่อง  หมายถึง ผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือให้
             การรักษา  วินิจฉัย  และรับรองว่ามีความเจ็บป่วยที่ต้องมีการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็น
             ระยะเวลา 3 เดือน ขึ้นไป
ขั้นตอนติดต่อเพื่อลงทะเบียน
             1. หนังสือรับรองสิทธิรับเงินรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกรักษาต่อเนื่อง (ยกเว้นข้าราชการบำนาญ)
        2. บัตรประจำตัวประชาชน
             3.ผู้ป่วยและผู้รับยาแทน  (มาลงทะเบียนด้วยตนเองเพื่อเก็บตัวอย่างลายนิ้วมือ)
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
            ไม่ต้องสำรองเงินจ่าย  รับสิทธิเหมือนเดิม  เพิ่มความสะดวก
              ลงทะเบียนได้ที่งานเวชระเบียนและสถิติ  ในวันและเวลาราชการ  เวลา 08.00-16.00 น.                         
             ในวันที่ 1 เมษายน 2549
                                                   สอบถามรายระเอียดได้ที่  โทร 042-589103

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงพยาบาลปลาปากความเห็น (0)