พระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๗


พระราชกฤษฎีกา ห้ามมิให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๗ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นปีที่ ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระราชกฤษฎีกา
ห้ามมิให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๗
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
เป็นปีที่ ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
   
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
 
  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีการห้ามมิให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฏหมาย  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
  มาตรา ๑    พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า " พระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๗ "
  มาตรา ๒    พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
  มาตรา ๓    ให้ยกเลิก
 
  (๑)  พระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๕
(๒)  พระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๓๖
  มาตรา  ๔  ห้ามมิให้บุคคลใดนำสัตว์น้ำที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาต
                จากพนักงานเจ้าหน้าที่
  มาตรา ๕   ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
 


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตำรวจโท ทักษิณ   ชินวัตร
       นายกรัฐมนตรี
   
  หมายเหตุ :-
 

              เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามา
ในราชอาณาจักรที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่ครอบคลุมถึงการนำสัตว์น้ำที่ไม่มีชีวิตเข้ามาในราชอาณาจักร  ทำให้มีผู้นำสัตว์น้ำ
ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต  ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นจำนวนมาก  โดยไม่มีมาตรการ
ตรวจสอบเรื่องสุขอนามัย  และทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคของสัตว์น้ำหลายชนิด  ซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำมีชีวิตอื่นๆ
และอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค  ประกอบกับสมควรรวมพระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร
ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไว้เป็นฉบับเดียวเพื่อความสะดวกในการใช้กฎหมาย  จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.   ๒๕๔๗   

ที่
จำพวกปลา
1
ปลาปากกลม (Hagfish)  และปลาทุกชนิดใน Order Myxiniformes
2
ปลาแลมเพรย์ (Lamprey)  และปลาทุกชนิดใน Order Peteromyzontiformes
3
ปลาคาวชาร์ก (Cow Shark)  ปลาฟริล์ชาร์ก (Frill Shark )  และปลาทุกชนิดใน Order Hexanchiformes
4
ปลาฉลามหัวทู่ (Bullhead Shark และ Horn Shark)  และปลาทุกชนิดใน Order Orectolobiformes
5
ปลมฉลามวาฬ (Whale Shark)  ฉลามกบ (Nurse Shark)  และปลาทุกชนิดใน Order Orectolobiformes
6
ปลาฉลามเสือ (Sand Tiger Shark)  และปลาทุกชนิดใน Order Lamniformes
7
ปลาฉลามหัวค้อน (Hammerhead Shark)  และปลาทุกชนิดใน Order Charchariniformes
8
ปลาด็อกฟิชชาร์ก (Dogfish Shark)  และปลาทุกชนิดใน Order Squaliformes
9
ปลาซอว์ชาร์ก (Saw Shark)  และปลาทุกชนิดใน Order Pristiophoriformes
10
ปลาแองเกิลชาร์ก (Angle Shark)  และปลาทุกชนิดใน Order Squatiniformes
11
ปลาฉนาก (Sawfish)  และปลาทุกชนิดใน Order Pristiformes
12
ปลากระเบนไฟฟ้า (Electric Ray)  และปลาทุกชนิดใน Order Torpediniformes
13
ปลากระเบน (Skate Ray)  และปลาทุกชนิดใน Order Rajiformes
14
ปลาโรนัน (Guitarfish)  และปลาทุกชนิดใน Order Rhinobatiformes
15
ปลากระเบนธง (Stinggray)  ปลากระเบนผีเสื้อ (Butterfly Ray)  และปลาทุกชนิดใน Order Myliobatiformes
16
ปลาไคมีรา (Chimaera)  และปลาทุกชนิดใน Order Chimaeriformes
17
ปลาสเตอร์เจียน (Sturgeon)  และปลาทุกชนิดใน Order Acipenseriformes
18
ปลาไบเคอร์ (Bichir)  และปลาทุกชนิดใน Order Polypteriformes
19
ปลาการ์ (Gar)  และปลาทุกชนิดใน Order Lepisosteiformes
20
ปลาโบว์ฟิน (Bowfin)  และปลาทุกชนิดใน Order Amliformes
21
ปลาตะพัด (Bonytongue)  ปลากราย (Featherback)  และปลาทุกชนิดใน Order Osteoglossiformes
22
ปลาตาเหลือก (Tarpon)  และปลาทุกชนิดใน Order Elopiformes
23
ปลากระบอกยน (Bonefish)  และปลาทุกชนิดใน Order Albuliformes
24
ปลาฮาโลเซอร์ (Halosour)  และปลาทุกชนิดใน Order Notocanthiformes
25
ปลาตูหนา (True Eel)  ปลาหลดหิน (Moray)  และปลาทุกชนิดใน Order Anguilliformes
26
ปลาบ็อบเทลอีล (Bobtail Eel)  และปลาทุกชนิดใน Order Saccopharyngiformes
27
ปลาหลังเขียว (Sardine)  ปลากะตัก (Anchovy)  และปลาทุกชนิดใน Order Clupeiformes
28
ปลานวลจันทร์ทะเล (Milkfish)  และปลาทุกชนิดใน Order Gonorynchiformes
29
ปลาซิว (Minnow)  ปลาตะเพียน (Carp)  ปลาหมู (Loach)  และปลาทุกชนิดใน Order Cypriniformes
30
ปลาแคแรซิน (Characin)  และปลาทุกชนิดใน Order Characiformes
31
ปลาเนื้ออ่อน (Sheat catfish)  ปลาสวาย (Catfish)  และปลาทุกชนิดใน Order Siluriformes
32
ปลาไนต์ฟิช (Knightfish)  และปลาทุกชนิดใน Order Gymnotiformes
33
ปลาแซมอน (Salmon)  ปลาเทราต์ (Trout)  และปลาทุกชนิดใน Order Salmoniformes
34
ปลาไพก์ (Pike)  และปลาทุกชนิดใน Order Esociformes
35
ปลาไข่ (Smelt)  และปลาทุกชนิดใน Order Osmeriformes
36
ปลาบริสเทิลเมาท์ (Bristlemouth)  ปลาแดรกอนฟิช (Dragonfish)  และปลาทุกชนิดใน Order Stomiiformes
37
ปลาปากคม (Lizardfish)  และปลาทุกชนิดใน Order Aulopiformes
38
ปลาเรืองแสง (Lantenfish)  และปลาทุกชนิดใน Order Myctophiformes
39
ปลาเทราต์เพิร์ช (Trout-Perch)  และปลาทุกชนิดใน Order Percopsiformes
40
ปลาค็อด (Cod)  ปลาแฮดด็อก (Haddock)  และปลาทุกชนิดใน Order Gadiformes
41
ปลาเพิร์ลฟิช (Pearlfish)  และปลาทุกชนิดใน Order Ophidiiformes
42
ปลาคางคก (Toadfish)  และปลาทุกชนิดใน Order Batrachoidiformes
43
ปลากบ (Frogfish)  ปลาตกเบ็ด (Anglerfish)  และปลาทุกชนิดใน Order Lophiiformes
44
ปลาเกาะหิน (Clingfish)  และปลาทุกชนิดใน Order Gobiesociformes
45
ปลากระบอก (Mullet)  และปลาทุกชนิดใน Order Mugiliformes
46
ปลาหัวแข็ง (Silverside)  ปลาเรนโบว์ฟิช (Rainbowfish)  และปลาทุกชนิดใน Order Atheriniformes
47
ปลาหัวตะกั่ว (Panchax)  ปลาคิลลิฟิช (Killifish)  และปลาทุกชนิดใน Order Cyprinodontformes
48
ปลาเข็ม (Needlefish)  ปลากระทุงเหว (Haltbeak)  และปลาทุกชนิดใน Order Beloniformes
49
ปลาดาบทะเลลึก (Ribbonfish)  และปลาทุกชนิดใน Order Lampriformes
50
ปลาตาเรืองแสง (Lanterneye Fish)  ปลาข้าวเม่าน้ำลึก (Soldierfish)  และปลาทุกชนิดใน Order Beryciformes
51
ปลาเรดเมาท์ (Redmouth)  และปลาทุกชนิดใน Order Cetomimiformes
52
ปลาดอรี (Dory)  และปลาทุกชนิดใน Order Zeiformes
53
ปลาม้าน้ำ (Sea horse)  ปลาปากแตร (Cornetfish)  และปลาทุกชนิดใน Order Gasterosteiformes
54
ปลาไหล (Swamp eel)  ปลากระทิง (Spiny eel)  และปลาทุกชนิดใน Order Synbranchiformes
55
ปลาช้างเหยียบ (Flathead)  ปลาสิงโต (Scorpionfish)  และปลาทุกชนิดใน Order Scorpaeniformes
56
ปลาทูน่า (Tuna)  ปลากะพง (Snapper)  และปลาทุกชนิดใน Order Perciformes
57
ปลาซีกเดียว (Flounder)  ปลาลิ้นหมา (Sole)  และปลาทุกชนิดใน Order Pleuronectiformes
58
ปลากล่อง (Boxfish)  ปลาวัว (Triggerfish)  ปลาปักเป้า (Puffer)  และปลาทุกชนิดใน Order Tetraodontiformes
59
ปลาซีลาแคนท์ (Coelacanth)  และปลาทุกชนิดใน Order Coelacanthiformes
60
ปลาปอดออสเตรเลีย (Australian Lungfish)  และปลาทุกชนิดใน Order Ceratodontiformes
61
ปลาปอดอเมริกาใต้ (South American Lungfish)  และปลาทุกชนิดใน Order Lepidosireniformes
 
ที่
จำพวกสัตว์น้ำอื่น
1
ฟองน้ำทุกชนิดใน Phylum Porifera
2
ดอกไม้ทะเล ปะการัง กัลปังหา และสัตว์น้ำทุกชนิดใน Phylum Cnidaria
3
สัตว์น้ำจำพวกหนอนตัวแบนทุกชนิดใน Phylum Platyhelminthes
4
ไส้เดือนน้ำ ปลิงน้ำจืดทุกชนิดใน Phylum Annelida
5
หนอนถั่วทุกชนิดใน Phylum Sipuncula
6
แมงดาทะเลทุกชนิดใน Class Chelicerata
7
กุ้ง กั้ง ปู และสัตว์น้ำทุกชนิดใน Subphylum Crustacea
8
ลิ่นทะเล และสัตว์น้ำทุกชนิดใน Class Polyplacophora
9
หอยกาบเดียว (หอยฝาเดียว)  และหอยทุกชนิดใน Class Gastropoda
10
หอยกาบคู่ (หอยสองฝา)  และหอยทุกชนิดใน Class Bivalvia
11
หอยงาช้างและหอยทุกชนิดใน Class Scaphopoda
12
หอยงวงช้างและปลาหมึกทุกชนิดใน Class Cephalopoda
13
หอยปากเป็ดและสัตว์น้ำทุกชนิดใน Phylum Brachiopoda
14
ปลาดาวขนนกและสัตว์น้ำทุกชนิดใน Class Crinoidea
15
ปลาดาว ดาวทะเลและสัตว์น้ำทุกชนิดใน Class Asteroidea
16
ดาวเปราะและสัตว์น้ำทุกชนิดใน Class Ophiuroidea
17
อีแปะทะเล เม่นทะเล และสัตว์น้ำทุกชนิดใน Class Echinoidea
18
ปลิงทะเล และสัตว์น้ำทุกชนิดใน Class Holothuroidea
19
เพรียงหัวหอมและสัตว์น้ำทุกชนิดใน Phylum Hemichordata
 
ที่
จำพวกสาหร่ายทะเล
1
สาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวใน Division Cyanophyta
2
สาหร่ายสีเขียวทุกชนิดใน Division Chlorophyta
3
สาหร่ายสีน้ำตาลทุกชนิดใน Division Phaeophyta
4
สาหร่ายสีแดงทุกชนิดใน Division Rhodophyta
 
ที่
จำพวกสัตว์เลื้อยคลาน
1
เต่าและตะพาบทุกชนิด (Turtle , Terrapin และ Softshell turtles) ใน Order Chelonia
2
งูน้ำจืดและงูทะเล (Fresh water and sea snake) และสัตว์ทุกชนิดใน Order Squamata
3
จระเข้ และสัตว์น้ำทุกชนิดใน Order Crocodylia
 
ที่
จำพวกสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
1
ประเภทจิ้งจกน้ำ (Newt และ Salamander) และสัตว์น้ำทุกชนิดใน Order Urodela
2
ประเภทเขียดงู (Limbless Amphibian) และสัตว์น้ำทุกชนิดใน Order Apoda (Gymnophiona)
3
ประเภทกบ คางคก (Frog และ Toad) และสัตว์น้ำทุกชนิดใน Order Anura (Salientia)
 
ที่
จำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
1
ประเภทปลาวาฬและโลมา ทุกชนิดใน Order Cetacea
2
ประเภทพะยูนทุกชนิดใน Order Sirenia
3
ประเภทสิงโตทะเลและแมวน้ำ ทุกชนิดใน Sub order Pinnipedia

ที่มา

http://www.fisheries.go.th/law/prb.htm

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 17252เขียนเมื่อ 1 มีนาคม 2006 07:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 4 เมษายน 2012 06:13 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

 เพิ่มความเห็น
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี