การประเมินผลการปฏิบัติงาน (๓)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Performance Management and R2R

PM and Routein To Research

 วันนี้เป็นอีกวาระหนึ่งที่ศูนย์บริการวิชาการได้ดำเนินการตามแนวทางที่ได้แจ้งให้ทราบกับทีมงาน คือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน(Link) โดยใช้ "เทคนิค การหารือผลการปฏิบัติงาน" นอกจากใช้ B2B ในการรายงาน วันนี้เป็นชุดที่สอง (Link)ของการใช้ F2F กับ เจ้าหน้าที่ระดับ "ผู้ชำนาญการระดับ ๗-๘" ซึ่งมีในศูนย์บริการวิชาการ ๓ ท่าน "ซึ่งเป็นผู้บริหารมืออาชีพระดับกลางอีกส่วนหนึ่ง" ประเด็นที่จะ Face to Face นอกเหนือจาก "ดูจากผลการรายงานการปฏิบัติงานที่เป็น Port Folio ที่เทียบกับ Performance Plan" จะมีการติดตาม และ มอบหมาย งานวิจัยจากงานประจำ ที่เรียกว่า R2R ให้ดำเนินการเป็นทีมร่วมกับบุคลากรท่านอื่นๆในศูนย์ฯ ให้เกิด "งานวิจัย สถาบัน" เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาในอนาคต

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)