ห้องสมุดในฝันของคุณเป็นอย่างไร

อ.หนึ่ง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

              ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร นำ Balanced Scorecard(BSC)  มาใช้ในการวางแผนกลยุทธของสำนักหอสมุด โดยจะมีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ใหม่ในระหว่าง วันที่ 7-8  มีนาคม 2549 โดยเชิญ รองศาสตราจารย์ เทียมจันทร์ พานิชผลินไชย ทำ SWAT วิสัยทัศน์ และพันธกิจ และเชิญ อ.ดนัย เทียนพุฒ ซึ่งเป็นผู้นำสัมมนาด้านการจัดการธุรกิจ-ความรู้การสร้างวิสัยทัศน์และจัดทำกลยุทธการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์เชิงกลยุทธรวมถึงการสร้างพัฒนาและการวัด ความสามารถที่แท้จริง มาเป็นวิทยากร

              Balanced Scorecard คือระบบการบริหารงานและประเมินผลทั่วทั้งองค์กร และไม่ใช่เฉพาะเป็นระบบการวัดผลเพียงอย่างเดียว แต่จะเป็นการกำหนดวิสัยทัศน์ (vision) และแผนกลยุทธ์ (strategic plan) แล้วแปลผลลงไปสู่ทุกจุดขององค์กรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายงานและแต่ละคน

               Balanced Scorecard จะช่วยปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ขององค์กรจากระบบการทำงานตามคำสั่งหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้สืบทอดกันมา (academic exercise)” ไปสู่ระบบการร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวขององค์กร

             โดยกิจกรรมดังกล่าว จะมีการวางแผนในการที่จะพัฒนาห้องสมุด ซึ่งต้องอาศัยมุมมองที่หลากหลาย จากผู้ใช้บริการ ผู้บริหาร และบุคลากรของห้องสมุดเอง พัฒนาห้องสมุดของมหาวิทยาลัยนเรศวรให้เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต รองรับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยที่จะปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์สู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ในอนาคต

            ในที่นี้ผมขอยกตัวอย่างแนวคิดที่หลากหลายมุมมอง เพื่อเป็นแนวทาง เช่น

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ พูดถึงห้องสมุดไว้อย่างน่าคิด

 • ผมเคยใช้บริการหอสมุด(มน.) รู้สึกว่า หอสมุดมีขนาดเล็กมาก ไม่พอที่จะบริการอาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่ได้เลย
 • เรื่องนี้ได้เรียนเสนอให้ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ทดลองทำห้องสมุด "ภาควิชาฯ" ดู โดยเฉพาะหนังสือภาษาไทย และหนังสือเฉพาะสาขาที่ห้องสมุดกลางมักจะมีไม่พอ
 • ถ้าเปรียบหอสมุดกลางเป็นคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) อาจจะเปรียบเทียบหอสมุดสาขาเป็นลูกข่าย (clients) ได้
 • ถ้าเราสนับสนุนให้คณะ ภาควิชา หรือหน่วยงานต่างๆ เป็น "สาขาย่อย" คล้ายกับเป็น "ร้านค้าปลีกใกล้บ้าน" แล้ว มน.น่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่ห้องสมุดได้มาก โดยไม่ต้องลงทุนด้านอาคารสถานที่เพิ่มขึ้นมากนัก
 • แนวคิดสำคัญที่ขอเรียนเสนออาจารย์และทีมงานทั้งหลายได้แก่ ถ้าเป็นไปได้...น่าจะมีฐานข้อมูลหนังสือ (database) ร่วมกัน เพื่อให้หนังสือหรือวารสารที่มีอยู่ "มีชีวิต (active)" หรือมีการหมุนเวียน (circulate) มากรอบที่สุด
 • ขอเรียนเสนอให้ทำ "ห้องอ่านหนังสือ (reading rooms)" ไว้ด้วย จะคิดค่าไฟ(แอร์)นิสิตก็น่าจะได้ ขอให้มีคนดูแลกฎกติกาให้สว่าง เงียบ และเย็นสบาย เพราะอากาศที่มน.ร้อนมาก ต้นไม้ใหญ่ เช่น หู
  กวาง ฯลฯ มีน้อยมาก
 • ถ้ามี "ห้องอ่านหนังสือติดแอร์" คล้ายๆ กับที่ผมเคยเห็นในม.รามคำแหงได้... น่าจะมีประโยชน์มากครับ

ส่วนเรื่องพื้นที่ให้บริการห้องสมุดไม่เพียงพอ นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ ให้แง่คิดไว้ว่า

 • เรียนเสนอให้หา sponsorship ครับ... จะเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ปูนซีเมนต์ไทยฯ หรืออะไรก็ได้ เมืองไทยมีคนรวยๆ หรือบริษัทรวยๆ เยอะครับ
 • ใครเป็น sponsors ใหญ่... ตั้งชื่อหอสมุด(ทั้งหลัง)ตามสปอนเซอร์เลย ใครเป็น sponsors น้อย... ตั้งชื่อห้องสมุด(แต่ละห้อง)ตามสปอนเซอร์เลย
 • ทำหอสมุดทั้งที ทำให้ดังแบบ "TKpark-มน." ไปเลยครับ
 • ถ้าเป็นไปได้... มหาวิทยาลัยควรมองให้ไกลออกไป ทำให้เป็นหอสมุดที่คนทั้งพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียงอยากมาใช้บริการ
 • ไม่เพียงแต่บริการ "คนใน" เท่านั้น ควรมองให้บริการ "คนนอก" หรือพันธมิตรในจังหวัดและภูมิภาคให้ได้ เช่น โรงเรียน วิทยาลัยฯ สถาบันการศึกษาฯ ฯลฯ
 • ขอขอบคุณอาจารย์ ทีมงาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รุจโรจน์ แก้วอุไรความเห็น (8)

อ.หนึ่ง
IP: xxx.147.122.76
เขียนเมื่อ 
            "แคปแลน" บอกถึงหลักสำคัญของ Balanced Scorecard หรือการบริหารจัดการให้สมดุลว่า ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนจะต้องมีการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดกลยุทธ์ขั้นสูงสุดลงสู่ทุกหน่วยงานขององค์กร

                มีการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรในองค์กรที่เปิดกว้าง ตรงไปตรงมา มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการให้อำนาจแก่พนักงานในการดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพวกเขาด้วย

           "ต้องมีการพูดคุยและสื่อสารระหว่างหัวหน้า และฝ่ายปฏิบัติการเพิ่มมากขึ้น"

อ.หนึ่ง
IP: xxx.147.120.66
เขียนเมื่อ 

5 กลยุทธ์หลักสำคัญ

               1.Mobilize ผู้นำสูงสุดขององค์กรจะต้องเป็นผู้นำในการจุดชนวน ความคิด เคลื่อนพล ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

                2.Translate มีการถ่ายทอดแปลความหมาย ผ่านเครื่องมือสำคัญที่เรียกว่าแผนที่กลยุทธ์หรือ Strategy Map เพื่อให้การบริหารจัดการในองค์กรมีการเชื่อมโยงกันได้

                 3.Alignment ทำให้ทุกหน่วยงานมีการผสมผสานกันเป็นหนึ่งเดียว หรือความรู้สึกเป็นทีม มีความรักองค์กร

                4.Motivate มีแรงกระตุ้น ดลใจเพื่อให้ทุกคนทำตามเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้

                    และ 5.Govern ดูแลให้ทุกอย่างที่ทำมาแล้วมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

               ทั้งหมดนี้ต้องทำบนพื้นฐานสำคัญคือ ความสอดคล้องสมดุลกันใน 4 มุมมองหลัก คือมุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

             <img src="http://www.gotoknow.org/file/rujroadk/Capland02.jpg">

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.149.250
เขียนเมื่อ 
 • ถ้าจะกล่าวถึง "ห้องสมุดในฝัน" แล้ว จากการสังเกตผู้ใช้บริการห้องสมุดโรงพยาบาลหลายแห่งพบว่า
  - คนอ่านหนังสือ "หนักๆ" น้อยลง
  - คนอ่านหนังสือ "เบาๆ" มากขึ้น
 • เราอาจจะได้ข้อคิดคล้ายกับทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ล ดาร์วินที่ปรากฏในหนังไดโนเสาร์ที่ว่า "Lives find their ways (Differentiation)." หรือ "เรากำลังต้องการห้องสมุดรูปแบบใหม่"
 • ผมคิดว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยน่าจะมีรูปแบบหลากหลาย ไม่ใช่ "ห้องหิ้ง(แน่นไปด้วยแท่งตำรา)" มน.อาจจะมีห้องสมุดสาขาหลายรูปแบบ เช่น...
 • "Sabai" ห้องสมุดสบายๆ เน้นหนังสือพิมพ์ การ์ตูน นิตยสารบันเทิง ไม่มีตำราวิชาการ
 • "Virtual" ห้องสมุดเสมือน พื้นที่บริการนี้ไม่มีหนังสือ มีแต่บริการ wireless internet
 • "Reading" ห้องสมุดนักอ่าน พื้นที่บริการนี้มีแต่แอร์ เชิญทุกท่านนำอะไรเข้ามาอ่าน เปิด 24 ชั่วโมงไปเลยก็ยังได้
ไอ้แผน
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
เท่าที่อ่านของ อ.หนึ่ง ทำให้ผมเข้าใจเกี่ยวกับการทำ Balanced Scorecard มากขึ้นระดับหนึ่งจากที่แทบไม่เคยรู้เลยและที่สำคัญคือ 5 กลยุทธ์หลักสำคัญ ..."แต่เราจะทำยังงัยให้ทุกคนรู้จักเล่นเป็นทีมทำเป็นทีมไม่ใช่แค่มีชื่ออยู่ในทีม"...
ขวัญตระกูล
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
จากการที่ได้อ่านข้อเขียน และความเห็น นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ หลายๆ ครั้ง พบว่าคุณหมอมีความสนใจ และใส่ใจเรื่องห้องสมุดไม่น้อย ...คุณหมอมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และน่าสนใจมากค่ะ และหลายๆ ครั้งได้ให้ข้อคิด - ความคิดเห็นดีๆ ให้กับพวกเราชาวสำนักหอสมุด และชาว ม.นเรศวร ขอขอบพระคุณมากค่ะ
นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.147.34
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณอาจารย์ขวัญตระกูล และทีมงานห้องสมุดทุกท่าน...
 • ขอให้ความปรารถนาที่ดีงามของทีมงานห้องสมุด มน.ประสบความสำเร็จโดยเร็ว
 • สนใจข้อคิดอะไรดีๆ เชิญที่นี่ครับ...NuQaKm Blogs.
watchara482137134
IP: xxx.28.120.11
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมาก  อยากได้ข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับห้องสมุดในฝัน