ปรัชญา      

          ภูมิปัญญา ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาชน นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ปณิธาน

          เป็นสถาบันซึ่งมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม สร้างองค์ความรู้บนพื้นฐานการวิจัย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 
               
วิสัยทัศน์

          เป็นสถาบันชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีศักยภาพสูงในการสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และสิ่งแวดล้อม
 
 
พันธกิจ

          คณะเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้นำด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างนวัตกรรม สั่งสม แสวงหาองค์ความรู้ใหม่บนพื้นฐานการวิจัย สามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม รวมถึงการสั่งสมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย
 
ประเด็นยุทธศาสตร์

          1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีความเป็นผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการมีจิตสำนึกแห่งคุณธรรม และจริยธรรม

          2. ผลิตและพัฒนาวิชาการ และงานวิจัยในรูปแบบสหวิทยาการ เพื่อ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติในด้าน การเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และสิ่งแวดล้อม

          3. บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

          4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

          5. จัดและพัฒนาระบบบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี