คณะเทคโนโลยี

ภูมิปัญญา ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาชน นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ปรัชญา      

          ภูมิปัญญา ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาชน นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ปณิธาน

          เป็นสถาบันซึ่งมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม สร้างองค์ความรู้บนพื้นฐานการวิจัย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 
               
วิสัยทัศน์

          เป็นสถาบันชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีศักยภาพสูงในการสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และสิ่งแวดล้อม
 
 
พันธกิจ

          คณะเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้นำด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างนวัตกรรม สั่งสม แสวงหาองค์ความรู้ใหม่บนพื้นฐานการวิจัย สามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม รวมถึงการสั่งสมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย
 
ประเด็นยุทธศาสตร์

          1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีความเป็นผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการมีจิตสำนึกแห่งคุณธรรม และจริยธรรม

          2. ผลิตและพัฒนาวิชาการ และงานวิจัยในรูปแบบสหวิทยาการ เพื่อ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติในด้าน การเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และสิ่งแวดล้อม

          3. บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

          4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

          5. จัดและพัฒนาระบบบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามความเห็น (0)