รายชื่อผู้พิชิตรางวัลประจำเดือนธันวาคม 2548

ยอดคุณเอื้อแห่งเดือน ได้แก่
ศ. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ความยอดเยี่ยม อ่านได้ที่ http://km-wu.gotoknow.org
ยอดคุณอำนวยแห่งเดือน ได้แก่
คุณอนุวัทย์ เรืองจันทร์ จนท. บริหารงานทั่วไป
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความยอดเยี่ยม อ่านได้ที่ http://pasadu1.gotoknow.org
ยอดคุณกิจแห่งเดือน ได้แก่

คุณนคร แก้วพิลา นักเรียนโรงเรียนชาวนา ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ. สุพรรณบุรี
ความยอดเยี่ยม เป็นชาวนาที่มีความสามารถเด่นในเรื่องการคัดพันธุ์ข้าว การเพาะพันธุ์-ผสมพันธุ์ข้าว    เคยเข้าเฝ้าถวายคำแนะนำสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี   เรื่องการคัดพันธุ์ข้าว  (คลิ๊กดูภาพ) 

ยอดคุณลิขิตแห่งเดือน ได้แก่
อ. สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์ ภาควิชาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความยอดเยี่ยม อ่านได้ที่ http://beesman.gotoknow.org
รายชื่อผู้พิชิตรางวัลประจำเดือนมกราคม 2549

ยอดคุณเอื้อแห่งเดือน ได้แก่
พญ. ปารมี ทองสุกใส หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความยอดเยี่ยม อ่านได้ที่ http://paramee.gotoknow.org

ยอดคุณอำนวยแห่งเดือน ได้แก่
คุณบุญสืบ กลั่นชาติ จากเกษตรกรธรรมดา ที่พัฒนาสู่บทบาท "คุณอำนวย"
ความยอดเยี่ยม อ่านได้ที่ thewater
ยอดคุณกิจแห่งเดือน ได้แก่
คุณนิพนธ์ คล้ายพุก นักเรียนโรงเรียนชาวนา สุพรรณบุรี
ความยอดเยี่ยม อ่านได้ที่ thewater

ยอดคุณลิขิตแห่งเดือน ได้แก่
คุณชวดี นพรัตน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความยอดเยี่ยม อ่านได้ที่ http://happyhemato.gotoknow.org
 
ของรางวัลจะจัดส่งไปยังท่านที่มีชื่อดังข้างต้นภายในเร็วๆนี้  
กรรมการพิจารณารางวัล  
คุณนภินทร ศิริไทย   ประธานกรรมการ  
คุณจิราวรรณ เศลารักษ์ กรรมการ  
คุณธวัช หมัดเต๊ะ    กรรมการ