Performance Plan and Core Competency (๔)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Job Description..Position Description..Performance Plan..Performance Management..Performance Appriasal

สมรรถนะและความโยงสู่ผู้บริหารระดับกลาง

 ช่วงนี้เป็นการประเมินสมรรถนะ ( Link)เพื่อ "การพัฒนาและการให้ค่าตอบแทน" ทีมงานศูนย์บริการวิชาการมีการประเมินโดยใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้ "เทคนิคการหารือผลการปฏิบัติงงานที่เรียกว่า Performance management " โดยอ้างอิงถึงการเขียนแผนงาน คือ Performance Plan ซึ่งได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและฝ่ายปฏิบัติการไปปรึกษาในทีมงาน โดยคำนึงถึง Job Description และ การมอบหมายงาน คือ Position Description โดยคำนึงถึง งานหลัก งานรอง งานพัฒนา โดยมี เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศูนย์บริการวิชาการ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)