โรงพยาบาลบ้านตากได้จัดประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 2 โดยการสนับสนุนของบริษัทเทอรูโม(ประเทศไทย) จำกัดและทีมงานของโรงพยาบาลเทพธารินทร์ นำโดยศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ มีทีมประกอบด้วยอาจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย อาจารย์ศัลยา คงสมบูรณ์เวช ผศ.สมนึก กุลสถิตพร คุณชนิกา สุระสิงห์ชัยเดช คุณยอดขวัญ เศวตรักต มาเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการของ รพ.บ้านตาก ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙  มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (นพ.ปัจจุบัน เหมหงษา) ได้กรุณามาเปิดการประชุม หลังจากนั้นเป็นการบรรยายของ ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำและของทีมงานตลอด 2 วัน รายละเอียดอ่านได้จากเว็บบล็อกของอาจารย์ ดร.วัลลาครับ ส่วนการสกัดความรู้ที่ผมได้รับจะได้นำมาเสนอต่อไปครับ