"เมืองไทยแข็งแรง" คือสภาพ "สุขภาวะสมบูรณ์"  สร้างนำซ่อม  ทำให้คนไทยทั้งประเทศ

         "สามารถดำรงชีพบนพื้นฐานความพอดี  พอประมาณ  มีเหตุผล  ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   มีครอบครัวอบอุ่นมั่นคง   อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ   เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และช่วยเหลือเกื้อกูล  มีสัมมาชีพทั่วถึง   มีรายได้   มีสุขภาพแข็งแรง   และอายุยืนยาว    เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีเป้าหมายร่วมกัน   ในการนำพาชุมชนของประเทศไทยสู่การเป็นเมืองไทยแข็งแรง"

          ผมคิดว่า  ยุทธศาสตร์สำคัญที่สุดของแผนบูรณาการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ (เมืองไทยแข็งแรง) ไม่ว่าจะเป็นซีกของรัฐบาล (ศอม. - ศูนย์อำนวยการบริหารยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรง) หรือซีกของ สสส.   สิ่งที่ต้องดำเนินการจนบรรลุให้ได้คือ   การทำให้โครงการนี้ "หมดกลิ่นหมอ กลิ่นกระทรวงสาธารณสุข"   กลายเป็น "กลิ่นต้มยำ" แทน

         คือต้องทำให้เกิดความรู้สึก   ว่านี่คือเรื่องของทุก ๆ คน  ทุกหน่วยงาน

วิจารณ์  พานิช
 24 ก.พ.49