เมืองไทยแข็งแรง (2) : ยุทธศาสตร์ล้างกลิ่น

         "เมืองไทยแข็งแรง" คือสภาพ "สุขภาวะสมบูรณ์"  สร้างนำซ่อม  ทำให้คนไทยทั้งประเทศ

         "สามารถดำรงชีพบนพื้นฐานความพอดี  พอประมาณ  มีเหตุผล  ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   มีครอบครัวอบอุ่นมั่นคง   อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ   เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และช่วยเหลือเกื้อกูล  มีสัมมาชีพทั่วถึง   มีรายได้   มีสุขภาพแข็งแรง   และอายุยืนยาว    เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีเป้าหมายร่วมกัน   ในการนำพาชุมชนของประเทศไทยสู่การเป็นเมืองไทยแข็งแรง"

          ผมคิดว่า  ยุทธศาสตร์สำคัญที่สุดของแผนบูรณาการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ (เมืองไทยแข็งแรง) ไม่ว่าจะเป็นซีกของรัฐบาล (ศอม. - ศูนย์อำนวยการบริหารยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรง) หรือซีกของ สสส.   สิ่งที่ต้องดำเนินการจนบรรลุให้ได้คือ   การทำให้โครงการนี้ "หมดกลิ่นหมอ กลิ่นกระทรวงสาธารณสุข"   กลายเป็น "กลิ่นต้มยำ" แทน

         คือต้องทำให้เกิดความรู้สึก   ว่านี่คือเรื่องของทุก ๆ คน  ทุกหน่วยงาน

วิจารณ์  พานิช
 24 ก.พ.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (3)

วิชัย ชูจิต
IP: xxx.113.71.71
เขียนเมื่อ 

ผมคิดว่าต้องเป็นการรับรู้ และนำมาทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน

สุธี หริ่มเพ็ง
IP: xxx.152.5.11
เขียนเมื่อ 

การพัฒนาจำต้องสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชน สร้างแนวคิดให้ประชาชนคิดว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว

 การได้ร่วม  คิดร่วมทำ  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมรับผลประโยชน์  ทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

สมศรี คังคะประดิษฐ์
IP: xxx.123.32.122
เขียนเมื่อ 
     การพัฒนาที่ถูกและจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะต้องเกดิดจากความร่วมมือของชุมชน  และชุมชนเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาเพื่อประโยชน์ของตัวเขาเองและชุมชนของเขา  เราจะมีวิธีการอย่างไรให้เขาตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและเต็มใจที่จะแก้ไขพํฒนาเพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหานั้นต่อไปในอนาคต เพราะปัญหานั้นอาจลุกลามหรือเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาอื่นตามมาและจะสร้างตวามยุ่งยากให้สังคมต่อไป