ระยะนี้ ไม่ค่อยได้เขียน ทั้งที่อยากเขียนทุกวัน  เพราะการเขียนเป็นการ จัดการความรู้ที่ดีมากวิธีหนึ่ง  ที่ไม่ค่อยได้เขียน เพราะเตรียมตัวรับการประเมิน ครูชำนาญการ  ซึ่งการเตรียมตัวรับการประเมินครั้งนี้ ทำให้ได้เข้าใจความหมายของคำว่า  Best Practices (วิธีปฏิบัติที่ดี) มากขึ้น   Best Practices   น่าจะมีความหมายถึง  วิธีการปฏิบัติงานที่ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด  หากต้องการปรับปรุงองค์กร หรือพัฒนางานในหน้าที่  จำเป็นต้องหา วิธีปฏิบัติที่ดี  (Best Practices) ซึ่งแน่นอนว่า  หลังจากการประเมินผ่านไป  ดิฉันต้องหา  Best Practices ที่เหมาะกับงานในหน้าที่ของดิฉัน  แล้วจะเขียนใน Blog นี้ว่ามีอะไรบ้าง