After Action Review and After Learning Review

 หลังจากที่ได้เขียน Blog เรื่องการนำ "การบูรณาการการเรียนการสอนที่เน้น คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ สอดแทรกกับการสอนวิชารังสีวิทยา" ( Link) เมื่อวานนี้ก่อนนี้นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๕ ท่านแรกที่กำลังจะขึ้นเป็น Extern ได้ Feedback เข้ามา Blog ผมได้หารือกับ คุณ หมอ ชลิดา อภินิเวศ ผู้รับผิดชอบ นศพ.ปี ๕ เพื่อจะนำข้อมูล  "การประเมินหลังจากที่ นักศึกษา ลงกอง ทั้งปีการศึกษา ๒๕๔๘"  มาทบทวนในช่วงเดือนมีนาคม ก่อนที่ นักศึกษาแพทย์ รุ่นต่อไปจะขึ้นกองมาใหม่ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จะเป็นช่วงที่เป็นประโยชน์ ต่อการ พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา" น่าจะเหมาะสมกว่า "หลงประเด็นไปทำวิจัยเรื่องอื่น (Link) "

JJ