ความคิดเห็นที่มีต่อเรื่อง KM

KM คืออะไร?

คงจะเป็นการรวบรวม จัดเก็บ แยกหมวดหมู่ และนำเสนอความรู้หรือข้อมูลที่ติพิมพ์ในสื่อต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการดำเนินการเรื่องต่างๆ

ทำไมต้องทำ KM

การจัดการกับความรู้ให้เป็นระบบ แบบแผนที่แน่นอน สามารถเก็บรวบรวมและใช้ประโยชน์ได้ง่าย

What are data, information and knowledge

data: ข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้นำไปประมวลผล, information: การแปรผลจากข้อมูลดิบให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้, knowledge: information ที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งทางบวกและทางลบ

Type of knowledge

น่าจะแบ่งเป็น ความรู้ที่เกิดประสบการณ์ตรง, ความรู้ที่มีการจดบันทึกมาก่อน, ความรู้ที่เกิดจากการพิสูจน์หรือทดลอง

KM lifecycle

lifecycle ของ KM อาจจะไม่สามารถแบ่งแยกได้ชัดเจน แต่น่าจะเป็นการปรับปรุงให้ทันสมัยเมื่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำให้ความรู้ที่มีอยู่เดิมเปลียนแปลงไปด้วย หรือไม่เป็นความจริงอีกต่อไป