ผู้เขียนอยากจะแสดงความหมาย และยกตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) และ ความรู้ (Knowledge)

          คำว่าข้อมูล หรือ Data เป็นข้อเท็จจริงที่ยังไม่ได้ผ่านการแปลความหมาย เช่น บ้านสีเขียว ซึ่งนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ไม่ได้

          สารสนเทศ (Information) เป็นข้อมูลที่ได้มีการประมวลผล มีการเรียบเรียง และแปลความหมายแล้ว มีคุณค่าสำหรับใช้ดำเนินงานและตัดสินใจ เช่น บ้านสีเขียวหลังนี้เป็นของนาย ก.

          ส่วนคำว่า ความรู้ (Knowledge) นั้น เป็นส่วนที่บุคคลรับข้อมูลข่าวสาร ผ่านกระบวนการคิด มีการเปรียบเทียบกับความรู้อื่นๆ จนเกิดเป็นความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นั่นเอง